Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Školy - výuka ukrajinských dětí a žáků

icon picker
Nostrifikace, granty a stáže


KONEC OSVOBOZENÍ OD POPLATKU PŘI NOSTRIFIKACI

osvobození od poplatku platí pro žádosti podané do dne 31. března 2024.
NOSTRIFIKACE ZAHRANIČNÍCH DOKLADŮ O DOSAŽENÍ ZÁKLADNÍHO, STŘEDNÍHO NEBO VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ Z UKRAJINY

Dokladování a uznávání předchozího vzdělání obecně
Uznávání dokladů o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání je v českém právním řádu upraveno v § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v jeho prováděcí vyhlášce č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Prvoinstančním rozhodovacím správním orgánem v této věci je krajský úřad (odbor školství) příslušný podle místa pobytu žadatele/žadatelky v České republice. Pokud nelze místní příslušnost krajského úřadu určit podle místa trvalého pobytu žadatele o uznání zahraničního vzdělání – v případě cizince podle místa pobytu – řídí se tato místem podání žádosti. U krajských úřadů je k dispozici dvojjazyčný česko-ukrajinský formulář žádosti o uznání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání. Kontakty na krajské úřady:
Osvobození od poplatku za podání žádosti
Osoby, kterým byla podle zákona o zvláštních opatřeních udělena dočasná ochrana, jsou od poplatku za nostrifikaci osvobozeny. Krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy od těchto osob poplatek nevybírají. Pro účel osvobození od nostrifikačního poplatku žadatel k žádosti doloží doklad o udělené dočasné ochraně. Toto osvobození od poplatku prozatím platí pro žádosti podané do dne 31. srpna 2023. -
Ukrajinské doklady o základním a středním vzdělání vydané v období od 6. června 1972 do 27. února 2000
Podle „Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik“, podepsaného dne 6. června 1972 v Praze, publikovaného v českém jazyce pod č. 123/1973 Sb. (dále jen „Protokol“) jsou vysvědčení o ukončení 8. ročníku střední školy, vysvědčení o středoškolském vzdělání a diplom o ukončení střední odborné školy, vydané ode dne 6. června 1972 do 27. února 2000 ve Svazu sovětských socialistických republik, jehož byla Ukrajina součástí, rovnocenné dokladům o vzdělání vydaným v Československu nebo České republice.
Protokol pozbyl platnosti pro Českou republiku a Ukrajinu jakožto nástupnické státy dnem 28. února 2000. Zánik mezinárodní smlouvy se nedotýká žádného práva, které vzniklo při provádění dané smlouvy do jejího skončení.
Informace pro absolventy ukrajinského základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání s neúplnými doklady o vzdělání
Na ukrajinské občany s udělenou dočasnou ochranou dle § 3 zákona o zvláštních opatřeních bude při řízení o uznání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání pohlíženo jako na osoby v podobné situaci jako uprchlíci – tzn., že žadatel, který k žádosti doloží tento doklad o udělení dočasné ochrany, tj. např. dá k nahlédnutí příslušnou stránku cestovního pasu, může v žádosti o nostrifikaci nahradit čestným prohlášením chybějící doklady o vzdělání, které není schopen ke své žádosti doložit. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozeslalo v březnu 2022 krajským úřadům s ohledem na aktuální situaci vzor čestného prohlášení, které je vyhotoveno dvojjazyčně, tj. česko-ukrajinsky. K ověření deklarovaných znalostí a schopností může krajský úřad žadateli nařídit nostrifikační zkoušku.
Dokladování a uznávání předchozího vzdělání za účelem dalšího studia
Informace pro uchazeče o studium na středních a vyšších odborných školách
Pro účely přijetí na střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy v České republice není nutná nostrifikace předchozího vzdělání uchazečů, kterým byla podle zákona o zvláštních opatřeních udělena dočasná ochrana. Tito uchazeči mohou také doklady prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky, splnění přijímacích kritérií podle § 60 odst. 12 písm. a) nebo d) a podle § 94 odst. 3 písm. a) nebo c) školského zákona nebo vysvědčení z předchozího vzdělávání nahradit čestným prohlášením, pokud doklad nemají.

Informace pro uchazeče o studium na vysokých školách

Studium na vysokých školách s institucionální akreditací
Uchazeči o studium na vysokých školách s institucionální akreditací, kteří disponují dočasnou ochranou, mohou podle § 48 odst. 4 písm. d) a § 48 odst. 5 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) o posouzení svého předchozího vzdělání jakožto podmínky prokázání splnění vstupní podmínky do studia požádat přímo danou vysokou školu. O takové žádosti pak není vedeno správní řízení. Tito uchazeči, pokud jim přijímající vysoká škola vyhoví, nedokládají při zápisu ke studiu nostrifikační osvědčení (rozhodnutí).
Studium na vysokých školách bez institucionální akreditace
Uchazeči o studium na vysokých školách bez institucionální akreditace, kteří disponují dočasnou ochranou, mohou rovněž požádat o výše uvedené posouzení předchozího vzdělání pro účely přijímacího řízení, a to na základě dohody přijímající vysoké školy s vysokou školou s institucionální akreditací, která dané posouzení vykoná, pokud je taková dohoda uzavřena. Bližší informace podají jednotlivé vysoké školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy není kompetentní poskytovat jakékoliv bližší informace o podmínkách a průběhu přijímacího řízení na konkrétních vysokých školách.
Seznam vysokých škol s institucionální akreditací:
Seznam všech vysokých škol v České republice:
Tato pravidla jsou platná prozatím do dne 31. srpna 2023.

NOSTRIFIKACE ZAHRANIČNÍCH DOKLADŮ O DOSAŽENÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ Z UKRAJINY


Ukrajinské diplomy vydané do 27.02.2000 včetně
Na ukrajinské diplomy vydané v období od 6. června 1972 do 27. února 2000 včetně se vztahuje „Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik“ . Protokol se plně aplikuje na diplomy vydané výhradně v období od 6. června 1972 do 27. února 2000 včetně a tyto diplomy jsou automaticky bez řízení o nostrifikaci rovnocenné s diplomy českými.
Protokol pozbyl platnost pro Českou republiku a Ukrajinu jakožto nástupnické státy dnem 28. února 2000. Zánik mezinárodní smlouvy se nedotýká žádného práva, které vzniklo při provádění dané smlouvy do jejího skončení.
Ukrajinské diplomy vydané od 28.02.2000 včetně
K žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, tzv. nostrifikaci, se dokládá diplom a dodatek k diplomu (či jiný obdobný dokument obsahující podrobnosti o absolvovaném vzdělání), které jsou originály nebo ověřenými kopiemi. Informace o tom, k jakému orgánu si žádost o nostrifikaci podat, naleznete na hlavní stránce s informacemi o vysokoškolských nostrifikacích
.
Nositelé ukrajinského vysokoškolského vzdělání s neúplnými doklady o vzdělání
§ 90 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje držitelům mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany nebo uprchlíkům či vyhnancům nebo osobám v podobné situaci jako uprchlíci nahradit chybějící doklady o vzdělání, které žadatel není schopen doložit, čestným prohlášením.
Na ukrajinské občany s dočasnou ochranou či zvláštním vízem, nebo Policií České republiky dle § 3 , o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, bude při řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (tj. nostrifikaci) pohlíženo jako na osoby v podobné situaci jako uprchlíci. – tzn., že žadatel s touto dočasnou ochranou či zvláštním vízem může v žádosti o nostrifikaci nahradit čestným prohlášením chybějící doklady o vzdělání (diplom a dodatek k diplomu), které není schopen ke své žádosti doložit.
Držitel dokladu o udělené dočasné ochraně k žádosti doloží tento doklad (doporučuje se doložit prostou kopii opatřenou vlastnoručním podpisem žadatele s uvedením data pořízení kopie).
V případě chybějícího diplomu žadatel doloží originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení, které bude obsahovat tyto informace: Název absolvované vysoké školy, sídlo absolvované vysoké školy, název či typ vysokoškolského diplomu (bakalářský, specialisty, magisterský, kandidáta věd, doktorský, případně jiný), název absolvovaného studijního programu/oboru, datum nebo pouze rok vydání diplomu, příp. jakékoli další informace, které je žadatel k popisu daného dokladu schopen poskytnout.
V případě chybějícího dodatku k diplomu žadatel doloží originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení, které bude obsahovat tyto informace: Název absolvované vysoké školy, sídlo absolvované vysoké školy, místo studia, úroveň dosaženého vzdělání (bakalářské, magisterské, doktorské, popřípadě jiné), název absolvovaného studijního programu/oboru, dobu studia, výčet předmětů či informace o absolvovaných předmětech, příp. o vykonané praxi, informace o obsahu závěrečných zkoušek a o absolventské práci, příp. jakékoli další informace, které je žadatel o obsahu a rozsahu absolvovaného vzdělání schopen poskytnout.
Pro bližší informace k dočasné ochraně pro občany Ukrajiny a další osoby, které měly na Ukrajině ke dni 24. února 2022 platné povolení k trvalému pobytu či kterým by na základě návratu z Ukrajiny do země původu hrozila újma ve smyslu čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod (publikované pod č. 209/1992 Sb.), se obracejte na kontakty Ministerstva vnitra, e-mail: , nonstop telefonní linka: +420 974 801 802.
Osvobození od poplatku za podání žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (nostrifikaci)
Podle ustanovení § 9 , o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, je držitel dočasné ochrany dle § 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, osvobozen od zákonem stanoveného poplatku spojeného s podáním žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.
Pro účel osvobození od nostrifikačního poplatku žadatel k žádosti doloží doklad o udělené dočasné ochraně (doporučuje se doložit prostou kopii opatřenou vlastnoručním podpisem žadatele s uvedením data pořízení kopie).
Toto osvobození od poplatku platí pro žádosti podané do dne 31. března 2023.
Vysokoškolský systém Ukrajiny (kvalifikace, diplomy, akademické tituly):

Pro případné další informace k žádosti o nostrifikaci je možné se v českém nebo anglickém jazyce obracet na informační e-mail

GRANTY A STÁŽE PRO STUDENTY A VĚDCE


Speciální grantová příležitost pro ukrajinské biology (12.1. 23)


Nabízený grant je jednoroční, v případě dostupnosti prostředků může být prodloužen o další rok. Výše grantu závisí na výši kvalifikace daného příjemce: - Ph.D. studenti: až 2 000 EUR měsíčně (24 000 EUR ročně) - Post-doktorandi: až 3 000 EUR měsíčně (36 000 EUR ročně) - Vedoucí výzkumných skupin a profesoři: až 4 000 EUR měsíčně (48 000 EUR ročně)
Přihlášky jsou přijímány do 15. února 2023.
Podrobnější informace lze najít na
Související dotazy lze zaslat na mailovou adresu: yip@embo.org.

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.