Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Odkazy na dokumenty

icon picker
Archiv: Lex Ukrajina V

informace jsou již zaneseny v základní informaci o Lex Ukrajina (na nadřazené stránce)Humanitární dávka do 30.6.2023

Humanitární dávka ve výši 5 000 Kč je plošně poskytována všem držitelům dočasné ochrany, kteří se zdržují na území České republiky, pokud jim není bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny.
Pokud jsou ubytování, celodenní strava a hygienické prostředky poskytnuty v konkrétních ubytovacích zařízeních (zejm. zřizovaných SUZ), nárok na humanitární dávku nevzniká. ÚP mají k dispozici seznamy ubytovacích zařízení, které poskytují ubytování + stravu + hygienické prostředky, tato zařízení jsou zařazena i v aplikaci pro žádost o humanitární dávku.
Od 2. dávky se posuzují přísněji příjmové a sociální poměry všech osob a v závislosti na těchto poměrech se změnil i výpočet nároku na dávku. Obecně lze uvést, že jsou-li v návaznosti na výši příjmu náklady na ubytování a stravu vyšší, než je výše humanitární dávky, nárok na dávku vzniknout může. Tyto sociální a příjmové poměry se zkoumají dohromady u dospělé osoby a nezletilých dětí, které jsou společně s dospělou osobou uvedeny v žádosti.
Pokud příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou, který se zdržuje na území České republiky, neumožňují zajištění základních životních potřeb, lze mu na základě jeho žádosti poskytnout humanitární dávku opakovaně po dobu následujících max. 5 měsíců, pokud jim není bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny.
Od 7. měsíce vyplácení humanitární dávky vychází výše dávky z životního minima
pro dospělé (ve věku 18 let a starší) z částky životního minima jednotlivce, tj. v současné době 4 620 Kč*,
pro dítě do 18 let věku z částky životního minima nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, tj. v současné době 3 320 Kč*. (*od 1. 7. byly částky mimořádně navýšeny)
Dávku nelze vyplatit zpětně. Je třeba požádat v kalendářním měsíci, za který má být dávka vyplacena (např. o dávku na červenec je třeba požádat v červenci). Při pozdějším podání žádosti o dávku nárok na vyplacení zaniká.
Při podání žádosti o dávku prostřednictvím aplikace může být žadatel vyzván, aby se dostavil na ÚP osobně osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku. Dostavit se musí do 8 pracovních dnů od doručení výzvy. Tato výzva není aktivně doručována, ale žadatel musí podanou žádost v aplikaci kontrolovat, zda nemusí nějaké skutečnosti osobně doložit.
Při podání žádosti prostřednictvím aplikace je třeba dbát na uvedení správné adresy, shodné s adresou uvedenou v Registru obyvatel, i přesné vypsání všech osobních údajů, včetně údajů o dětech - jinak dávka nemusí být schválena. Žádost lze podávat opakovaně, lze tedy opravit to, co bylo podáno špatně.
změny ve výplatě dávky od 1.9.: vylepšení aplikace, aplikace bude posílat notifikace, chystá se možnost přikládat dokumenty elektronicky - , , - další informace viz stránku
Dávku budou vyplácet Úřady práce v hotovosti či na účet vedený v ČR, za nezletilé cizince bude jednat zákonný zástupce či osoba blízká.
Nepříznivé majetkové a sociální poměry se mají dokládat všemi dostupnými doklady, ale bude stačit je doložit čestným prohlášením.
Uprchlíci z Ukrajiny nebudou zahrnuty do společného okruhu osob (když lidé z ČR, u kterých bydlí, žádají např. o sociální podporu, dávky pro OZP či hmotnou nouzi
Pro poskytnutí humanitární dávky je třeba povinnost hlásit změny pobytu v ČR (ve lhůtě 3 dnů) a pobývat na území ČR.

Podpora ubytování uprchlíků do 30.6.2023

Příspěvek pro solidární domácnosti

Oficiální informace: (od července 2022) či
Komu je určen: Fyzické osoby bezplatně ubytovávající držitele dočasné ochrany z Ukrajiny (nemusí jít o vlastníka nemovitosti). Zákonem je definován standard, který musí být zajištěn (dostatečný prostor pro odpočinek, přípravu jídla, prostor pro osobní hygienu a WC)
Za jaké období: za kalendářní měsíce březen až červen 2022 ho upravovalo nařízení Vlády ; pro období červenec-prosinec 2022 platí nové nařízení Vlády
Výše příspěvku:
pokud se jedná o spolubydlení (uprchlíci bydlí s ubytovateli v jednom bytě), pak je příspěvek 3 000 Kč na osobu, maximálně pro 3 osoby (tj. 9 000 Kč).
pokud uprchlíci mají k dispozici samostatný byt, pak jsou částky ve výši 5 000 Kč na 1 osobu, 9 000 na 2 osoby, 12 000 na 3 osoby, 14 000 na 4 osoby a 15 000 na 5 osob
Podmínka poskytnutí: Ubytování bylo v období kalendářního měsíce poskytnuto po dobu minimálně 16 dnů po sobě jdoucích. Ubytování bylo poskytnuto bezplatně. Nově se za bezplatné považuje poskytnutí ubytování i v případě, kdy ubytovaná osoba uhradila náklady za plyn a elektřinu. Příspěvek lze poskytnout pouze na byt, který byl v předchozím měsíci neobývaný (nebo sloužil pro ubytování osobám s dočasnou ochranou či krátkodobé ubytování). Důvodem je předcházení situace, kdy jsou současní uživatelé bytu vystěhováni, např. protože příspěvek překračuje výši jimi placeného nájmu.
Způsob výplaty: Příspěvek od 11. dubna vyplácejí Úřady práce přes. Je potřeba přihlásit se skrze elektronickou identitu občana, vyplnit adresu hostitelské nemovitosti a právní titul k jejímu legálnímu užívání (osobní vlastnictví, členství v bytovém družstvu, nájemní smlouvu apod.), identifikační údaje ubytovaných uprchlíků (příjmení, jméno, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost a číslo víza, pokud bylo uděleno), dobu poskytovaného ubytování a čestně prohlásí, že cizince ubytoval důstojně a bezplatně.
Příspěvek se nebude považovat za příjem pro účely dalších zákonů (o sociální podpoře či hmotné nouzi) a jde o příjem osvobozený od daně, v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí. Podpořit uprchlíky v nouzi a požádat si o příspěvek tak mohou i ti, kdo pobírají například příspěvek na bydlení.

Paušální náhrada nákladů na ubytování

Ubytování je veřejnou službou a zajišťují jej kraje. Stát vyčleňuje kapacity pro ubytování. Ministerstvo vnitra vede evidenci ubytovacích kapacit obsahující údaje o umístění, druhu a kapacitě ubytování, identifikační údaje provozovatele a identifikační údaje osob využívajících ubytování, včetně údajů o začátku a ukončení využívání ubytování.
Provozovatel zařazený do evidence krajským úřadem (který má podepsanou smlouvu s hejtmanem či starostou obce s rozšířenou působností) má nárok na paušální náhradu nákladů na ubytování za ubytovanou osobu a noc, a to podle údajů vedených v evidenci. Tyto peněžní prostředky poskytuje kraj (který je formou dotace na základě žádosti obdrží od Ministerstva financí) a orgánem kraje příslušným k jejich poskytnutí je krajský úřad.
Výši paušální náhrady stanovila vláda podle druhu ubytování a druhu provozovatele:
200 Kč při zajištění dočasného nouzového přístřeší (tj. stanová městečka),
200 Kč při zajištění nouzového ubytování v zařízení, jehož provozovatelem je územní samosprávný celek nebo jím zřízená nebo založená právnická osoba, nebo při zajištění nouzového ubytování v účelových zařízeních pro ubytování podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách, nebo
250 Kč při zajištění nouzového ubytování v případech neuvedených v písmeni b).
Nařízení v příloze stanovuje také rozložení ubytovacích kapacit pro jednotlivé kraje v celkovém objemu 50 000 míst.


Hromadné (dříve nouzové) ubytování (účinné od 1.7.2023)

původní termín “nouzové ubytování” se přestává používat
kapacity ubytování v krajích zajišťují hejtmani a primátor hl. m. Prahy, rozsah kapacit ubytování stanoví Vláda
Zařazení do HUMPO
Objekty pro ubytování musí být zařazeny v systému evidence ubytování (HUMPO) na základě písemné smlouvy mezi ubytovatelem a krajem.
V HUMPO mohou být pouze objekty, které nejsou určeny k trvalému bydlení nebo nejsou zkolaudované jako byt. To, zda je objekt určen k trvalému bydlení, je dáno kolaudačním rozhodnutím. To je dokument, kterým majitel prokáže, že jeho objekt není určen trvalému bydlení, a tím splňuje ustanovení zákona č. 65/2022 Sb, a tedy může být nadále zařazen v HUMPO. Krajský úřad bude při prodlužování smluv s ubytovateli vycházet z kolaudačního rozhodnutí a může smlouvu s ubytovatelem neprodloužit. Rekreační stavby, jejíž parametry odpovídají účelu rekreace, a jejichž primárním účelem není trvalé bydlení, mohou v HUMPO zůstat. Vždy je na majiteli objektu, aby prokázal, že splňuje zákon.
provozovatel ubytování je povinen po dobu zařazení v evidenci (HUMPO) umožnit v objektu zařazeném v evidenci poskytování ubytování v rozsahu zapsané kapacity, zapisovat každý třetí den do evidence údaj o aktuálně volné kapacitě ubytování a zapisovat do evidence údaj o opuštění ubytování.
Ubytování přiděluje pouze KACPU, nelze jej domluvit samostatně
Přidělení ubytování, změnu ubytování a vyřazení osoby z ubytování zabezpečují Ministerstvo vnitra, Hasičský záchranný sbor či Policie ČR, a to prostřednictvím HUMPO.
Ubytování se od 1.4.2023 přiděluje pouze na určeném pracovišti zázemí (KACPU). Není tedy možné, aby se osoby s DO samostatně domluvily s ubytovatelem, ubytovaly se a následně byly zapsány do HUMPO.
Po přidělení ubytování obdrží osoba s udělenou dočasnou ochranou písemnou “Informaci o přidělení ubytování” obsahující její identifikační údaje, adresu přiděleného ubytování, adresu a identifikační údaje provozovatele ubytovacího zařízení a poučení o důsledcích odmítnutí přiděleného ubytování a opuštění ubytování.
Ubytovaná osoba může ubytování odmítnout jen z vážných důvodů
Ubytování nebytového typu bude bezplatně poskytováno pouze 150 dní od udělení DO (vztahuje se to na všechny držitele DO, i na ty, kdo nouzové ubytování nikdy nevyužili). Pokud osoba bez vážného důvodu odmítne přidělené ubytování nebo ubytování opustí (více než 10 dní ubytování vez udání důvodu nevyužívá), pohlíží se na ni tak, že vyčerpala dobu 150 dnů od udělení DO
maximální doba se nevztahuje na osoby, které splňuje podmínky pro přiznání humanitární dávky a zároveň patří do zranitelných skupin (děti do 18 let, studující do 26 let, pečující o dítě do 6 let, těhotné ženy, osoby starší 65 let, osoby se zdrav. postižením, pečující o osoby se zdrav. postižením) - informace o zranitelných skupinách předává Ministerstvu vnitra Ministerstvo práce a sociálních věcí a bude zobrazována v HUMPO
po dovršení doby bezplatného ubytování budou moci osoby výdělečně činné nebo registrované na ÚP jako uchazeči o zaměstnání při výpočtu konečné výše HuD uplatnit započitatelné náklady na ubytování. Tj. konečná výše HuD bude pro každého rozdílná, záleží na výsledu výpočtu dle stanoveného vzorce dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ? (podrobně k tomu viz výše v sekci humanitární dávka)
ubytovatel má nárok na paušální náhradu nákladů na ubytování za osoby ubytované bezplatně (tedy do 150 dnů ode dne udělení DO a pro zranitelné skupiny) (nařízení )
KACPU není kontaktním místem pro ubytovatele ve věci otázek týkajících se poskytování ubytování, tím je příslušný krajský úřad, se kterým má ubytovatel uzavřenou smlouvu
Doba do 30.6. je časem, v němž se osoby, na něž se vztahuje maximální doba ubytování, mají dohodnout s ubytovatelem o dalších podmínkách bydlení (v takovém případě již nejde o ubytování dle z. č. 65/2022 Sb., ale o standardní soukromoprávní vztah). K 30.6. jsou jinak zařízení povinny opustit.
Přechodné ustanovení: Pokud osoba s DO, která je ubytovaná v nouzovém ubytování, dovršila ke dni 31. března 2023 dobu 150 dnů bezplatného ubytování (150 dnů od udělení DO) nebo tuto dobu dovrší v 90 dnech následujících od 1. 4., poskytuje se nouzové ubytování a související služby bezplatně do devadesátého dne ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 30. 6. 2023. Od 1. 7. bezplatné ubytování zaniká a je třeba se dohodnout s ubytovatelem na výši úhrady nebo musí ubytování opustit.
Od 1. 4. vstupuje v platnost pouze povinnost ubytovatele označit v HUMPO volné kapacity nouzového ubytování ve svém zařízení, nárok uprchlíka na pouze jednu nabídku ubytování a možnost ubytovatele ukončit ubytování osobě, která se bez udání důvodu nezdržuje v ubytovacím zařízení déle než 10 dní.
Po 1.7. nebude možné přidělovat (nouzové) ubytování v bytech/objektech určených pro trvalé bydlení. Dále nebude možné přidělit nouzové ubytování osobě po uplynutí 150 dní od udělení dočasné ochrany, s výjimkou zranitelných osob.


Aktuální oficiální informační materiály (24.7.2023)

Humanitární dávka

Leták MPSV: ()

Metodiky ÚP

1.7.2023 - HUD, uznávání zranitelnosti, započitatelné náklady na bydlení, další sociální zabezpečení
Příloha: lékařský posudek pro dítě - -
Příloha: vzory dokladů (k dokládání zranitelnosti) - -

Posouzení zdravotního stavu (invalidity)

ČSSZ: Leták k posouzení zdravotního stavu podle lex Ukrajina (zranitelnosti) - -

Helplinka Člověka v tísni:
Videa a letáky pro klienty - ukrajinsky a česky -

Sociální zabezpečení - humanitární dávka

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.