Gallery
Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Odkazy na plné znění zákonů a nařízení vlády

icon picker
Archiv: Lex Ukrajina V

informace jsou již zaneseny v základní informaci o Lex Ukrajina (na nadřazené stránce)Humanitární dávka - podle lex V - chystáme aktualizaci podle lex VI

Web MPSV:

Humanitární dávka od 1.7.2023 (§6 zák. č. 66/2022 Sb.) -

pro osoby s dočasnou ochranou je vytvořen zvláštní systém sociálního zabezpečení ve formě indexované humanitární dávky, nemají nárok na podporu ze standardních systémů v ČR
konečná výše HuD bude pro každého rozdílná, záleží na výsledu výpočtu dle stanoveného vzorce dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ?
pokud je výsledek větší než 0, pak výše dávky = výsledek výpočtu
pokud je výsledek roven 0 nebo nižší, dávka žadateli nenáleží

Podání žádosti o dávku

žádost o dávku je třeba podat v měsíci, za který se o dávku žádá, jinak nárok na ni zaniká (§ 6, odst. 6). Dávku administrují krajské pobočky ÚP (§ 6, odst. 7)
podmínka zdržovat se na území ČR se prokáže shodou adresy místa pobytu uvedené v žádosti o dávku a adresou uvedenou v základním registru obyvatel, na výzvu ÚP bude možné nesoulad odstranit (§ 6, odst. 3)
žádost o dávku se podává pouze elektronicky, výjimkou je první žádost, kterou lze podat v listinné podobě (§6c, odst. 1), všechny skutečnosti se dokládají elektronicky (§ 6c, odst. 4), pokud ÚP neurčí jinak; je nutné sledovat aplikaci a dostavit se na ÚP po vyzvání ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, nebyla-li ÚP určena delší lhůta(§ 6, odst. 9)
osoby, které nemohou podat žádost elektronicky (např. ti, kdo nemají chytrý telefon, senioři, osoby s handicapem), mohou požádat pracovníky ÚP o asistenci s vyplněním žádosti elektronicky
pokud pracovník ÚP nemá kapacitu tuto asistenci poskytnout, může se žadatel obrátit na sociální odbor své obce s rozšířenou působností (ORP)- pracovníci jsou o problému informováni a podporu poskytnou
do žádosti o HuD se uvádějí identifikační údaje žadatele; adresa místa pobytu; údaj o udělení DO; údaj o všech příjmech žadatele; údaj o zaměstnavateli; identifikace účtů žadatele a údaje o finančních prostředcích na těchto účtech; prohlášení o majetkových poměrech; pokud má žadatel náklady na bydlení v bytě evidovaném v evidenci bytů, uvede identifikační údaje vlastníka bytu
všechny informace se uvádějí za žadatele a společně posuzované osoby (bydlí spolu a spolu uhrazují náklady) (§ 6c, odst. 2)
dávka se vyplácí pouze na účet, výjimkou je dávka za první kalendářní měsíc, kterou lze vyplatit v hotovosti (§ 6, odst. 7)

Společná žádost o HUD a společné posuzování

v žádosti o HUD se společně posuzují osoby, které spolu bydlí a hospodaří - tyto osoby i podávají společnou žádost
Pečující osoba a osoba odkázaná na péči podávají společnou žádost o HUD, pouze pokud spolu bydlí a hospodaří. Tehdy jsou společně posuzovány. Pokud spolu bydlí, ale nehospodaří, nebo spolu ani nebydlí, uplatní každý žádost sám za sebe. Ve svých žádostech se ale navzájem označí jako osoba, která pečuje, resp. osoba závislá na péči.
V žádosti o HUD jsou společně posuzovány pouze osoby s dočasnou ochranou. Další osoba v domácnosti s jiným typem pobytu se společně s nimi neposuzuje (ani její příjmy).

Nárok na dávku a výpočet výše humanitární dávky (účinné od 1.7.2023)

- - -

dávka nenáleží osobě, které je bezplatně poskytnuta celodenní strava, základní prostředky osobní hygieny a ubytování (§ 6, odst. 1)
výše dávky v 1.-5. měsíci po udělení DO (resp. do měsíce, ve kterém uběhne 150 dní od udělení DO):
ve výši životního minima (děti 3 490 Kč, dospělí 4 860 Kč), (§ 6b, 1a, b)
u dětí 6-10 let bude dávka ve výši 1,2 násobku ŽM (4 188 Kč) (§ 6b, 1d)
u osob se zdravotním postižením (má průkaz z Ukrajiny nebo je uznán OSSZ) bude dávka ve výši 1,5 násobku ŽM (7 290 Kč u dospělého, 5 235 u dítěte) (§ 6b, 1c)
HUD1-5.png
od 6. měsíce (resp. od měsíce následujícího měsíci, ve kterém bylo dosaženo 150 dní od udělení DO):
pro dospělé 18-65 let se snižuje na existenční minimum (3 130 Kč pro dospělého)
jsou však definovány výjimky, zranitelné skupiny, u nichž se dávka nesnižuje a zůstává na ŽM (případně indexovaném ŽM, tj. zvýšeném o násobek základní částky, viz výše):
HuD pro dospělou zranitelnou osobu = 4860 Kč;
HuD pro dospělou osobu se zdravotním postižením = 7 290 Kč
HuD pro dítě = 3 490 Kč, HuD pro dítě ve věku 6-10 let = 4 188 Kč
HuD pro dítě se zdravotním postižením = 5 235 Kč
HUD6+.png
zranitelné skupiny:
děti do 18 let
studující v ČR do 26 let (19-26 let, pokud studují)
pečující o dítě do 6 let (jako pečující se může prohlásit pouze jedna osoba)
těhotné ženy
senioři starší 65 let
osoby se zdravotním postižením (držitel osvědčení z Ukrajiny nebo osoba uznaná OSSZ jako invalidní) a osoby, které o ně pečují (osoba, která byla jako pečující označena v žádosti o dávku)
příslušná výše dávky se určí podle níže uvedených pravidel (viz ), pro společně posuzované členy rodiny se výše dávek sčítají

Zranitelné osoby a státní humanitární ubytování

11.10.2023: Pro uznání nároku na státní humanitární ubytování zdarma je třeba 1/ patřit do vyjmenovaných skupin a zároveň 2/ MÍT NÁROK NA HUD. Jen skrze žádost a přiznání HUD mohou být zranitelní propsáni do HUMPO a uplatnit tak nárok na ubytování zdarma. O HUD je třeba žádat každý měsíc, i když se na okolnostech zranitelnosti nic nemění.
platné do srpna 2023: Pro uznání zranitelnosti je třeba požádat o HUD, a to i pokud žadateli nevznikne nárok na výplatu dávky. Jen skrze žádost o HUD mohou být zranitelní propsáni do HUMPO a uplatnit tak nárok na ubytování zdarma (např. děti pracujícího rodiče). O HUD je třeba žádat každý měsíc, i když se na okolnostech zranitelnosti nic nemění.

Zranitelnost je třeba doložit příslušným dokladem a doklad nahrát do elektronické žádosti o humanitární dávku

Děti do 18 let, Osoby starší 65 let: nic speciálního v žádosti nevyplňují, aplikace tyto osoby identifikuje automaticky
Dítě se zdravotním postižením se v žádosti o HUD uvádí jako osoba s invaliditou.
Student 19–26 let: dokládá potvrzení o studiu/rozhodnutí o přijetí na SŠ/VŠ
Osoba pečující o dítě do 6 let věku: v žádosti o HUD prohlásí, že je osobou pečující o dítě do 6 let věku a toto dítě uvede v žádosti
Těhotná žena: dokládá těhotenský průkaz/potvrzení od lékaře
Osoba se zdravotním postižením: dokládá doklad o zdravotním postižení (nebo invaliditě).
Pokud má doklad z Ukrajiny, že je osobou se zdravotním postižením (nebo invalidní), nahraje do žádosti tento doklad. Dle je možné uznat doklad o invaliditě z Ukrajiny, kterému vypršela platnost po 24.2.2022. Elektronická žádost o HUD ale propadlý průkaz neakceptuje. Problém bude v aplikaci opraven. Než se tak stane, řešením je zapsat smyšlené budoucí datum, nahrát propadlý doklad jako přílohu a pracovnice ÚP bude tuto skutečnost při kontrolách akceptovat.
Pokud nemá doklad o zdravotním postižení (nebo invaliditě) nebo dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, může podat žádost o posouzení zdravotního stavu na Českou správu sociálního zabezpečení. V červenci, v srpnu a podle webu MPSV i v září 2023 bude ÚP akceptovat čestné prohlášení o zdravotním postižení/invaliditě. Později bude informace o posouzení zdravotního stavu předávána elektronicky ÚP. ÚP tuto informaci zohlední při zpracování žádosti o HUD a bude ji odesílat do HUMPO kvůli nároku na bezplatné humanitární ubytování.
Osoba pečující o osobu se zdravotním postižením: v žádosti o HUD prohlásí, že je osoba pečující o osobu se zdravotním postižením a tuto osobu uvedete v žádosti

Zranitelné osoby a nárok na bezplatné ubytování

Problémy s propisováním uprchlíků do HUMPO hlaste svým
Přenos informací o zranitelnosti do HUMPO: Přenos dat do HUMPO probíhá každý týden. Pokud někdov žádosti o HUD neuvedl, že spadá do kategorie zranitelných osob, pro žádost v daném měsíci to už nelze nijak opravit.
Od 11.9.2023 je uplatňován tzv. systém T+1. Tedy "aktuální měsíc + 1", což podle zmocněnkyně vlády znamená, že je-li do HUMPO propsána zranitelnost v jednom měsíci, bude systém předpokládat, že osoba s DO bude zranitelná i v dalším měsíci, a údaje o zranitelných osobách pro účely paušální úhrady za ubytování by tak měly být platné i pro další měsíc. Aktuálně probíhá metodické nastavování mezi MPSV a MV, jak pravidlo aplikovat.
od 10.10.2023 je definitivně potvrzeno, že pro uznání zranitelnosti je nutné mít NÁROK NA HUD, nestačí tedy pouze požádat

Započitatelné náklady (na bydlení) - nejsou samostatnou dávkou, ale součástí humanitární dávky

2 typy nákladů
započitatelné náklady na bydlení v bytech zařazených v evidenci bytů - použijí se pro osobu bydlící v bytě zařazeném v evidenci bytů (§ 6b, odst.2) - 3 000 Kč na osobu a měsíc, max. pro 5 osob
započitatelné náklady na ubytování v ostatních prostorech k ubytování - použijí se pro osobu bydlící v ostatních prostorech k ubytování. Pro určení nároku na dávku a stanovení její výše se započitatelné náklady na ubytování použijí, je-li cizinec výdělečně činný, nebo zařazen ÚP jako uchazeč o zaměstnání (§ 6b, odst.2), tato podmínka neplatí u osob patřících do zranitelných skupin. 2 400 Kč na osobu a měsíc, max pro 5 osob.
částka započitatelných nákladů na bydlení/ubytování bude vypočtená pro všechny společně posuzované osoby podle typu ubytování a počtu osob, přesná pravidla nejsou známa. Částky jsou stanoveny (§ 6b, odst.3)

Příjmy a finanční prostředky

příjmy - veškeré příjmy jednotlivce, u společně posuzovaných členů rodiny se započítá součet příjmů všech posuzovaných osob (z ČR i zahraničí); příjmy se zjišťují za období kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, na který je podána žádost (§ 6, odst. 1, 5)
za příjem se nepovažuje humanitární dávka ani prostředky poskytnuté UNICEF, dávka mimořádné okamžité pomoci poskytnutá na kauci (jistotu);
prostředky na účtu - celkový zůstatek na všech bankovních účtech se uvádí v součtu, a to k poslednímu dni minulého měsíce; pokud bude mít žadatel (samostatný nebo společně posuzovaná domácnost) vyšší obnos než výslednou dávku vypočtenou podle vzorce, nárok na dávku nevzniká.
Dokládání finančních prostředků na účtech: Pokud má žadatel o HUD bankovní účet v ČR, bude se požadovat doložení výpisu z účtu k poslednímu dni předchozího měsíce. U bank z ciziny (Ukrajiny) bude možné místo výpisu dodat naskenovaný výpis zůstatku z bankomatu.
Popis získání výpisu z účtu 13 bank najdete v češtině na stránce Zonky:
Komerční banka a ČSOB mají infolinky i v ukrajinštině

Vzorec výpočtu výše dávky

dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ?
pokud je výsledek větší než 0, pak výše dávky = výsledek výpočtu (např. 4860 (ŽM) + 3000 (bydlení v bytě v evidenci) - 6000 (plat) = 1860 → dávka bude vyplacena ve výši 1860 Kč) - pokud je výsledek větší než 0 a menší než 50 Kč, vyplatí se dávka ve výši 50 Kč
pokud je výsledek roven 0 nebo nižší (příjmy pokrývají nebo převyšují započitatelné náklady na bydlení + nárokovatelnou dávku), dávka žadateli nenáleží


Humanitární dávka do 30.6.2023

Humanitární dávka ve výši 5 000 Kč je plošně poskytována všem držitelům dočasné ochrany, kteří se zdržují na území České republiky, pokud jim není bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny.
Pokud jsou ubytování, celodenní strava a hygienické prostředky poskytnuty v konkrétních ubytovacích zařízeních (zejm. zřizovaných SUZ), nárok na humanitární dávku nevzniká. ÚP mají k dispozici seznamy ubytovacích zařízení, které poskytují ubytování + stravu + hygienické prostředky, tato zařízení jsou zařazena i v aplikaci pro žádost o humanitární dávku.
Od 2. dávky se posuzují přísněji příjmové a sociální poměry všech osob a v závislosti na těchto poměrech se změnil i výpočet nároku na dávku. Obecně lze uvést, že jsou-li v návaznosti na výši příjmu náklady na ubytování a stravu vyšší, než je výše humanitární dávky, nárok na dávku vzniknout může. Tyto sociální a příjmové poměry se zkoumají dohromady u dospělé osoby a nezletilých dětí, které jsou společně s dospělou osobou uvedeny v žádosti.
Pokud příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou, který se zdržuje na území České republiky, neumožňují zajištění základních životních potřeb, lze mu na základě jeho žádosti poskytnout humanitární dávku opakovaně po dobu následujících max. 5 měsíců, pokud jim není bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny.
Od 7. měsíce vyplácení humanitární dávky vychází výše dávky z životního minima
pro dospělé (ve věku 18 let a starší) z částky životního minima jednotlivce, tj. v současné době 4 620 Kč*,
pro dítě do 18 let věku z částky životního minima nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, tj. v současné době 3 320 Kč*. (*od 1. 7. byly částky mimořádně navýšeny)
Dávku nelze vyplatit zpětně. Je třeba požádat v kalendářním měsíci, za který má být dávka vyplacena (např. o dávku na červenec je třeba požádat v červenci). Při pozdějším podání žádosti o dávku nárok na vyplacení zaniká.
Při podání žádosti o dávku prostřednictvím aplikace může být žadatel vyzván, aby se dostavil na ÚP osobně osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku. Dostavit se musí do 8 pracovních dnů od doručení výzvy. Tato výzva není aktivně doručována, ale žadatel musí podanou žádost v aplikaci kontrolovat, zda nemusí nějaké skutečnosti osobně doložit.
Při podání žádosti prostřednictvím aplikace je třeba dbát na uvedení správné adresy, shodné s adresou uvedenou v Registru obyvatel, i přesné vypsání všech osobních údajů, včetně údajů o dětech - jinak dávka nemusí být schválena. Žádost lze podávat opakovaně, lze tedy opravit to, co bylo podáno špatně.
změny ve výplatě dávky od 1.9.: vylepšení aplikace, aplikace bude posílat notifikace, chystá se možnost přikládat dokumenty elektronicky - , , - další informace viz stránku
Dávku budou vyplácet Úřady práce v hotovosti či na účet vedený v ČR, za nezletilé cizince bude jednat zákonný zástupce či osoba blízká.
Nepříznivé majetkové a sociální poměry se mají dokládat všemi dostupnými doklady, ale bude stačit je doložit čestným prohlášením.
Uprchlíci z Ukrajiny nebudou zahrnuty do společného okruhu osob (když lidé z ČR, u kterých bydlí, žádají např. o sociální podporu, dávky pro OZP či hmotnou nouzi
Pro poskytnutí humanitární dávky je třeba povinnost hlásit změny pobytu v ČR (ve lhůtě 3 dnů) a pobývat na území ČR.

Podpora ubytování uprchlíků do 30.6.2023

Příspěvek pro solidární domácnosti

Oficiální informace: (od července 2022) či
Komu je určen: Fyzické osoby bezplatně ubytovávající držitele dočasné ochrany z Ukrajiny (nemusí jít o vlastníka nemovitosti). Zákonem je definován standard, který musí být zajištěn (dostatečný prostor pro odpočinek, přípravu jídla, prostor pro osobní hygienu a WC)
Za jaké období: za kalendářní měsíce březen až červen 2022 ho upravovalo nařízení Vlády ; pro období červenec-prosinec 2022 platí nové nařízení Vlády
Výše příspěvku:
pokud se jedná o spolubydlení (uprchlíci bydlí s ubytovateli v jednom bytě), pak je příspěvek 3 000 Kč na osobu, maximálně pro 3 osoby (tj. 9 000 Kč).
pokud uprchlíci mají k dispozici samostatný byt, pak jsou částky ve výši 5 000 Kč na 1 osobu, 9 000 na 2 osoby, 12 000 na 3 osoby, 14 000 na 4 osoby a 15 000 na 5 osob
Podmínka poskytnutí: Ubytování bylo v období kalendářního měsíce poskytnuto po dobu minimálně 16 dnů po sobě jdoucích. Ubytování bylo poskytnuto bezplatně. Nově se za bezplatné považuje poskytnutí ubytování i v případě, kdy ubytovaná osoba uhradila náklady za plyn a elektřinu. Příspěvek lze poskytnout pouze na byt, který byl v předchozím měsíci neobývaný (nebo sloužil pro ubytování osobám s dočasnou ochranou či krátkodobé ubytování). Důvodem je předcházení situace, kdy jsou současní uživatelé bytu vystěhováni, např. protože příspěvek překračuje výši jimi placeného nájmu.
Způsob výplaty: Příspěvek od 11. dubna vyplácejí Úřady práce přes. Je potřeba přihlásit se skrze elektronickou identitu občana, vyplnit adresu hostitelské nemovitosti a právní titul k jejímu legálnímu užívání (osobní vlastnictví, členství v bytovém družstvu, nájemní smlouvu apod.), identifikační údaje ubytovaných uprchlíků (příjmení, jméno, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost a číslo víza, pokud bylo uděleno), dobu poskytovaného ubytování a čestně prohlásí, že cizince ubytoval důstojně a bezplatně.
Příspěvek se nebude považovat za příjem pro účely dalších zákonů (o sociální podpoře či hmotné nouzi) a jde o příjem osvobozený od daně, v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí. Podpořit uprchlíky v nouzi a požádat si o příspěvek tak mohou i ti, kdo pobírají například příspěvek na bydlení.

Paušální náhrada nákladů na ubytování

Ubytování je veřejnou službou a zajišťují jej kraje. Stát vyčleňuje kapacity pro ubytování. Ministerstvo vnitra vede evidenci ubytovacích kapacit obsahující údaje o umístění, druhu a kapacitě ubytování, identifikační údaje provozovatele a identifikační údaje osob využívajících ubytování, včetně údajů o začátku a ukončení využívání ubytování.
Provozovatel zařazený do evidence krajským úřadem (který má podepsanou smlouvu s hejtmanem či starostou obce s rozšířenou působností) má nárok na paušální náhradu nákladů na ubytování za ubytovanou osobu a noc, a to podle údajů vedených v evidenci. Tyto peněžní prostředky poskytuje kraj (který je formou dotace na základě žádosti obdrží od Ministerstva financí) a orgánem kraje příslušným k jejich poskytnutí je krajský úřad.
Výši paušální náhrady stanovila vláda podle druhu ubytování a druhu provozovatele:
200 Kč při zajištění dočasného nouzového přístřeší (tj. stanová městečka),
200 Kč při zajištění nouzového ubytování v zařízení, jehož provozovatelem je územní samosprávný celek nebo jím zřízená nebo založená právnická osoba, nebo při zajištění nouzového ubytování v účelových zařízeních pro ubytování podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách, nebo
250 Kč při zajištění nouzového ubytování v případech neuvedených v písmeni b).
Nařízení v příloze stanovuje také rozložení ubytovacích kapacit pro jednotlivé kraje v celkovém objemu 50 000 míst.


Hromadné (dříve nouzové) ubytování (účinné od 1.7.2023)

původní termín “nouzové ubytování” se přestává používat
kapacity ubytování v krajích zajišťují hejtmani a primátor hl. m. Prahy, rozsah kapacit ubytování stanoví Vláda
Zařazení do HUMPO
Objekty pro ubytování musí být zařazeny v systému evidence ubytování (HUMPO) na základě písemné smlouvy mezi ubytovatelem a krajem.
V HUMPO mohou být pouze objekty, které nejsou určeny k trvalému bydlení nebo nejsou zkolaudované jako byt. To, zda je objekt určen k trvalému bydlení, je dáno kolaudačním rozhodnutím. To je dokument, kterým majitel prokáže, že jeho objekt není určen trvalému bydlení, a tím splňuje ustanovení zákona č. 65/2022 Sb, a tedy může být nadále zařazen v HUMPO. Krajský úřad bude při prodlužování smluv s ubytovateli vycházet z kolaudačního rozhodnutí a může smlouvu s ubytovatelem neprodloužit. Rekreační stavby, jejíž parametry odpovídají účelu rekreace, a jejichž primárním účelem není trvalé bydlení, mohou v HUMPO zůstat. Vždy je na majiteli objektu, aby prokázal, že splňuje zákon.
provozovatel ubytování je povinen po dobu zařazení v evidenci (HUMPO) umožnit v objektu zařazeném v evidenci poskytování ubytování v rozsahu zapsané kapacity, zapisovat každý třetí den do evidence údaj o aktuálně volné kapacitě ubytování a zapisovat do evidence údaj o opuštění ubytování.
Ubytování přiděluje pouze KACPU, nelze jej domluvit samostatně
Přidělení ubytování, změnu ubytování a vyřazení osoby z ubytování zabezpečují Ministerstvo vnitra, Hasičský záchranný sbor či Policie ČR, a to prostřednictvím HUMPO.
Ubytování se od 1.4.2023 přiděluje pouze na určeném pracovišti zázemí (KACPU). Není tedy možné, aby se osoby s DO samostatně domluvily s ubytovatelem, ubytovaly se a následně byly zapsány do HUMPO.
Po přidělení ubytování obdrží osoba s udělenou dočasnou ochranou písemnou “Informaci o přidělení ubytování” obsahující její identifikační údaje, adresu přiděleného ubytování, adresu a identifikační údaje provozovatele ubytovacího zařízení a poučení o důsledcích odmítnutí přiděleného ubytování a opuštění ubytování.
Ubytovaná osoba může ubytování odmítnout jen z vážných důvodů
Ubytování nebytového typu bude bezplatně poskytováno pouze 150 dní od udělení DO (vztahuje se to na všechny držitele DO, i na ty, kdo nouzové ubytování nikdy nevyužili). Pokud osoba bez vážného důvodu odmítne přidělené ubytování nebo ubytování opustí (více než 10 dní ubytování vez udání důvodu nevyužívá), pohlíží se na ni tak, že vyčerpala dobu 150 dnů od udělení DO
maximální doba se nevztahuje na osoby, které splňuje podmínky pro přiznání humanitární dávky a zároveň patří do zranitelných skupin (děti do 18 let, studující do 26 let, pečující o dítě do 6 let, těhotné ženy, osoby starší 65 let, osoby se zdrav. postižením, pečující o osoby se zdrav. postižením) - informace o zranitelných skupinách předává Ministerstvu vnitra Ministerstvo práce a sociálních věcí a bude zobrazována v HUMPO
po dovršení doby bezplatného ubytování budou moci osoby výdělečně činné nebo registrované na ÚP jako uchazeči o zaměstnání při výpočtu konečné výše HuD uplatnit započitatelné náklady na ubytování. Tj. konečná výše HuD bude pro každého rozdílná, záleží na výsledu výpočtu dle stanoveného vzorce dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ? (podrobně k tomu viz výše v sekci humanitární dávka)
ubytovatel má nárok na paušální náhradu nákladů na ubytování za osoby ubytované bezplatně (tedy do 150 dnů ode dne udělení DO a pro zranitelné skupiny) (nařízení )
KACPU není kontaktním místem pro ubytovatele ve věci otázek týkajících se poskytování ubytování, tím je příslušný krajský úřad, se kterým má ubytovatel uzavřenou smlouvu
Doba do 30.6. je časem, v němž se osoby, na něž se vztahuje maximální doba ubytování, mají dohodnout s ubytovatelem o dalších podmínkách bydlení (v takovém případě již nejde o ubytování dle z. č. 65/2022 Sb., ale o standardní soukromoprávní vztah). K 30.6. jsou jinak zařízení povinny opustit.
Přechodné ustanovení: Pokud osoba s DO, která je ubytovaná v nouzovém ubytování, dovršila ke dni 31. března 2023 dobu 150 dnů bezplatného ubytování (150 dnů od udělení DO) nebo tuto dobu dovrší v 90 dnech následujících od 1. 4., poskytuje se nouzové ubytování a související služby bezplatně do devadesátého dne ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 30. 6. 2023. Od 1. 7. bezplatné ubytování zaniká a je třeba se dohodnout s ubytovatelem na výši úhrady nebo musí ubytování opustit.
Od 1. 4. vstupuje v platnost pouze povinnost ubytovatele označit v HUMPO volné kapacity nouzového ubytování ve svém zařízení, nárok uprchlíka na pouze jednu nabídku ubytování a možnost ubytovatele ukončit ubytování osobě, která se bez udání důvodu nezdržuje v ubytovacím zařízení déle než 10 dní.
Po 1.7. nebude možné přidělovat (nouzové) ubytování v bytech/objektech určených pro trvalé bydlení. Dále nebude možné přidělit nouzové ubytování osobě po uplynutí 150 dní od udělení dočasné ochrany, s výjimkou zranitelných osob.


Aktuální oficiální informační materiály (24.7.2023)

Humanitární dávka

Leták MPSV: ()

Metodiky ÚP

1.7.2023 - HUD, uznávání zranitelnosti, započitatelné náklady na bydlení, další sociální zabezpečení
Příloha: lékařský posudek pro dítě - -
Příloha: vzory dokladů (k dokládání zranitelnosti) - -

Posouzení zdravotního stavu (invalidity)

ČSSZ: Leták k posouzení zdravotního stavu podle lex Ukrajina (zranitelnosti) - -

Helplinka Člověka v tísni:
megaphone
Videa a letáky pro klienty - ukrajinsky a česky -

Sociální zabezpečení - humanitární dávka

Zdravotní pojištění

Vycestování na Ukrajinu a odhlášení ze zdravotního pojištění (do 31.12.2023)

Pokud státní příslušník Ukrajiny, který je pojištěncem v rámci veřejného pojištění, odcestuje na Ukrajinu, může o tom učinit písemné prohlášení u pojišťovny, u které je pojištěn, a to i zpětně. V takovém případě není povinen platit pojistné a nemá nárok na poskytování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Po návratu do ČR se musí znovu přihlásit k pojištění a doložit pobyt na Ukrajině. Úprava o 6 měsících nepřetržitého pobytu mimo ČR (v zákoně o veř.zdr.poj.) se nepoužije. Pokud se pojištěnec státní příslušník Ukrajiny odhlášený před 24. 2. vrátí do ČR dřív než za 6 měsíců, není povinen doplatit pojistné, pokud nečerpal zdravotní služby a doloží pobyt na Ukrajině.
Pozor: zpětně může vycestování na Ukrajinu nahlásit pouze občan Ukrajiny, který nemá dočasnou ochranu (toto opatření je nastaveno pro občany Ukrajiny, kteří odjeli bojovat). Naopak držitelé dočasné ochrany musí odjezd na Ukrajinu (odhlášení z pojištění) hlásit předem. Tedy 1/ nejprve je třeba doručit pojišťovně odhlášení z VZP a teprve pak 2/ není povinnost platit pojistné. VZP připouští oznámení prostřednictvím formuláře.

Od 1.4.2023 přebírá provoz KACPU OAMP MV

hlavní jednotlivé letáky k tisku: - - -
Žádosti o dočasnou ochranu a asistence se zajištěním ubytování je poskytována sítí Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU). KACPU fungují v rámci úředních hodin, které najdete na .
Mimo úřední hodiny KACPU můžete využít možnosti krátkodobého přístřeší. Místa pro krátkodobé přístřeší fungují 24/7. Krátkodobé přístřeší vám bude poskytnuto na adresách:
Brno, Hněvkovského 30/65 (tel. +420 770 132 569)
Ostrava, Dr.Malého 1356/17 (tel. +420 771 288 779)
Praha 4, Pod Táborem 102/5 (Vždy volejte předem na tel. +420 770 117 671)
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.