Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Odkazy na dokumenty

icon picker
Archiv: Prodloužení DO
Prodloužení dočasné ochrany do 31.3. 2024 (§7b, zák. 65/2022 Sb.)
Dočasná ochrana bude prodloužena do 31.3.2024.
Prodloužení dočasné ochrany se týká držitelů DO, kteří ji získali v roce 2022; kdo získal DO v roce 2023, byla mu již udělena s platností do 31.3.2024.
Prodloužení DO proběhne ve dvou krocích:
elektronická registrace k prodloužení dočasné ochrany - začne 30.1.2023 a potrvá do 31.3.2023 - listinná forma registrace nebude umožněna, a
vyznačení vízového štítku při osobní návštěvě na pracovišti OAMP - v určeném termínu do 30.9.2023

Oficiální informační materiály MV ČR

adresa pro prodloužení DO:

1. Elektronická registrace k prodloužení dočasné ochrany

registrace k prodloužení bude probíhat od data účinnosti zákona (pravděpodobně 24.1.) do 31. března 2023
pokud se držitel dočasné ochrany nezaregistruje k prodloužení do 31.3.2023, dočasná ochrana mu zaniká - 1.4.2023 zanikne DO všech osob, které získaly DO v roce 2022 a nezaregistrovaly se k prodloužení (MV provede záznam v systémech)
registrace poběží přes - od 30.1.2023, v sekci “Dočasná ochrana - Prodloužení”, web a instrukce jsou i v ukrajinštině, informace je třeba zapisovat latinkou
na portálu bude mít každý dospělý držitel DO vlastní uživatelský účet, v němž bude mít všechny informace o prodloužení DO, systém bude zasílat notifikační emaily, ty je nutné sledovat
je třeba mít unikátní emailovou adresu, na kterou bude zasláno potvrzení o registraci (§7b, odst. 3) - pokud klienti nemají emailovou adresu, musí si ji založit - není možné, aby se více dospělých osob registrovalo k prodloužení z jedné emailové adresy
Proces registrace - jednotlivé kroky
vytvoření uživatelského účtu - zadání emailu a hlesla
ověření emailové adresy - v emailové schránce je třeba kliknout na odkaz ve validačním emailu zaslaném ze systému FRS
výběr, pro koho DO prodlužuji - buď pro sebe (a případně osoby mladší 18 let), nebo pouze pro osobu mladší 18 let (může vyplnit i osoba, která nemá DO, ale jedná za nezletilou osobu)
vyplnění základních osobních údajů - v této sekci jde o ztotožnění osoby, údaje se uvádějí proto, že se porovnají s údaji uloženými v systémech MV, a podle nich se potvrdí, že jde o osobu s DO
jméno - nutno vypsat přesně podle dokladů nebo tak, jak je jméno uvedeno v systému MV
datum narození, kontaktní telefon, pohlaví
číslo cestovního dokladu - uvádějte čísla dokladů, které jste používali při komunikaci s MV/KACPU; i pokud je pas starý, ale jeho číslo někde figuruje, číslo uveďte. Naopak nový pas, který MV nebyl nikdy předložen a jeho číslo nahlášeno, může dělat problémy. Lze zaškrtnout možnost “nemám cestovní doklad”, ale pouze v situaci, kdy osoba pas skutečně nemá a je to zaznamenáno v systému. Nelze uvádět rodná čísla místo čísla cestovního dokladu.
číslo víza - lze uvést “nemám vízový šítetk”, pokud jej skutečně nemá (u osob, které dostaly razítko bez čísla).
místo hlášeného pobytu cizince v ČR - nejprve se vybírá obec z vyskakovacího seznamu (je tam uvedena obec i okres), pak se vybírá ulice a číslo z vyskakovacího seznamu. Adresu lze zadat i ručně.
Je třeba uvést co nejvíce identifikačních údajů, aby došlo ke ztotožnění - systém je nastaven tak, aby se registrovali všichni cizinci, kteří mají DO. I pokud nemají doklady a je to v systémech uvedeno, registrací projdou. Formulář je možné uložit a vrátit se k němu později a např. doplnit číslo vízového štítku.
možnost přidat osoby mladší 18 let, za které osoba žádá o prodloužení DO - je možné přidat až 10 osob mladších 18 let
opět je nutné uvést identifikační údaje dítěte - jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, číslo dokladu (u dětí napsaných v pase rodiče se udává číslo pasu rodiče), číslo vízového štítku, u adresy je možné zaškrtnout, že adresa je stejná
u dětí, které plní povinnou školní nebo předškolní docházku, bude také kolonka na výběr školy nebo školky - toto pole dosud ve formuláři není, zatím tedy nevíme, jak se bude název a adresa školy vybírat - skutečnost, zda dítě plní školní docházku, nebude mít vliv na prodloužení DO, DO bude prodloužena
další kolonka slouží k zadání vztahu k nezletilým dětem, za které osoba žádá o prodloužení DO - půjde jen o zaškrtnutí typu vztahu (rodič, prarodič, sourozenec, jiný vztah). Žádné doklady se při registraci nepředkládají, nic se do systému nenahrává, nepřikládají se žádné přílohy. Dokumenty, kterými je nutné doložit vztah k nezletilému, se předkládají až fyzicky na OAMP při převzetí štítku. Potřebné dokumenty a jejich vzory jsou uvedeny na webu MV ČR v .
výběr pracoviště a termínu pro vyzvednutí štítku
výběr pracoviště z vyskakovacího seznamu - podle místa bydliště se nabídnou pouze relevantní pracoviště v kraji, bude u nich poznačeno, zda jsou bezbariérová
výběr termínu - otevře se standardní rezervační kalendář pro konkrétní vybrané pracoviště; kalendář zobrazí jen termíny, na které je možné zaregistrovat všechny osoby, za které je podávána žádost (volná místa se nabízejí podle počtu registrovaných osob)
dokončení rezervace - zobrazí se rekapitulace zvolených údajů a klikne se na “Dokončit”
přijde emailové potvrzení o rezervaci - na potvrzení bude uvedeno, že je dočasná ochrana prodloužena do 30. 9.2023 (až vylepením štítku bude prodloužena do 31.3.2024)
email nepřijde okamžitě, může trvat až 60 minut než bude potvrzení vygenerováno (probíhá ztotožnění osob a zápis údajů do systému)
uživatel se pomocí emailu a hesla bude moct přihlásit do svého účtu, podívat se na termín převzetí štítku
v případě nutnosti bude možné změnit termín převzetí štítku - MV apeluje, aby byl termín měněn jen ve skutečně naléhavých případech
při registraci budou sbírány ještě další informace o osobách s DO pro účely MPSV a MŠMT. Rozsah těchto informací dosud není finalizován. Dotazník bude sbírán jako anonymní a dobrovolný. Informace budou zdrojem důležitých informací pro státní správu o potřebách klientů a nebudou mít vliv na prodloužení DO.


Doložení vztahu k dětem

V první fázi online registrace k prodloužení dočasné ochrany bude dospělou osobou označen typ vztahu k dítěti, které registruje k prodloužení DO, a na základě toho systém vygeneruje seznam dokumentů, které bude třeba následně doložit při osobní návštěvě na OAMP. Dokumenty k prokázání vazby mohou být předloženy v ukrajinském, ruském a anglickém jazyce. V jiných jazycích je nutný jejich úředně ověřený překlad. Vzory dokumentů viz .
Dokumenty se předkládají až při osobní návštěvě na OAMP.
Letáky k dokumentům prokazujícím vazbu k dítěti: -
Typy vztahu:
rodič zastupuje své vlastní dítě - doloží:
rodný list (, nebo ), ze kteréhoje vztah k dítěti patrný, nebo
cestovní doklad (pas), kde je dítě zapsáno, nebo
čestné prohlášení, učiněné před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (
).
prarodič zastupuje vnouče - doloží
sérií rodných listů, pomocí kterých prokáže přímou linii rodinných vazeb, nebo
rodný list dítěte spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů dítěte ( nebo ) (může se jednat například o plnou moc k výjezdu dítěte do zahraničí), nebo
čestné prohlášení, učiněné před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (
).
zletilý sourozenec zastupuje nezletilého bratra nebo sestru - doloží
sérii rodných listů (svůj rodný list a rodný list sourozence), nebo
rodný list sourozence spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů ( nebo ) (může se jednat například o plnou moc k výjezdu dítěte do zahraničí), nebo
čestné prohlášení, učiněné před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (
).
dospělá osoba žádá za dítě, ke kterému má jinou vazbu (jiný příbuzný, blízká osoba, pěstoun, opatrovník, poručník...) - doloží
oficiální rozhodnutí úředního orgánu (může se jednat například o rozhodnutí o svěření do péče (
), o opatrovnictví (
), dohodu mezi pěstounem a rodiči spolu s průkazem o zapsání do seznamu pěstounů nebo rozhodnutí ukrajinského městského úřadu o svěření do pěstounské péče nebo ustanovení opatrovníka (, nebo ) atd. Akceptována jsou rozhodnutí českých i ukrajinských orgánů), nebo
rodný list dítěte spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů dítěte ( nebo ) (může se jednat například o plnou moc k výjezdu dítěte do zahraničí), nebo
čestné prohlášení, učiněné před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (
).
Nastanou tedy 3 typy situací:
průvodce dítěte bude mit potřebné doklady a doloží je,
průvodce dítěte nebude mít doklady k dítěti, ale požádá si o ně na Ukrajině a bude možné je získat,
průvodce dítěte nebude mít dokumenty a nebude možné je získat, v tom případě bude možné učinit čestné prohlášení na OSPOD v místě bydliště.

Nezletilí bez doprovodu

Pokud půjde o nezletilé bez doprovodu, mohou být pro tyto účely zastoupeni OSPOD, případně ředitelem zařízení, pokud jsou umístěni do ústavní výchovy (pokud by ale šlo již o meritorní rozhodnutí, prodloužení DO se jich netýká, pobyt vyplývá z jiného oprávnění), nebo pokud nejde o mladé dospělé starší 16 let, kteří byli dle UA zplnoletněni.
Pokud by panovaly obavy z návštěvy OSPOD za účelem čestného prohlášení, je možné upřesnit roli OSPOD nebo využít infomateriály z webu MPSV ().

2. Osobní návštěva pracoviště OAMP a vyznačení vízového štítku

k vyznačení vízového štítku je třeba se dostavit v den a na pracoviště určené v potvrzujícím emailu
kdo se nedostaví k vyznačení štítku ve stanoveném termínu, musí provést novou registraci a dostane nový termín
vyznačování vízových štítků bude probíhat do 30.9.2023
kdo se po provedení registrace nedostaví do 30.9.2023 k vyznačení vízového štítku, nebo nedoloží doklad o ubytování, dočasná ochrana mu zaniká
doklad o ubytování jsou povinny doložit osoby, které požádaly o DO před 27.6.2022 a které zároveň nebydlí v nouzovém ubytování zajištěném KACPU (§5) - kdo požádal o DO po 27.6.2022 a místo jeho hlášeného pobytu se shoduje s adresou uvedenou při registraci, nebo je ubytován v nouzovém ubytování, nemá povinnost předkládat doklad o ubytování
za dítě mladší 18 let převezme vízový štítek pouze zákonný zástupce nebo osoba oprávněná za dítě jednat
vízový štítek bude mít platnost do 31.3.2024
pokud z vážných důvodů nebude možné vyznačovat štítky (například příchod příliš velkého počtu nově příchozích uprchlíků, které by OAMP musel přednostně registrovat), lze učinit záznam o prodloužení dočasné ochrany do cestovního dokladu nebo mimo něj - informace o prodloužení dočasné ochrany by měla být propsána do systémů státní správy


Prodloužení víza za účelem strpění

vízum podle §33, 1/a ZPC, pro ty, kdo pobývali v ČR před 24.2.2022 a nemohou se vrátit na Ukrajinu
od 1.1.2023 jsou víza za účelem strpění vydávána s platností až do roku 2024
víza za účelem strpění vydaná v roce 2022 není nutné prodlužovat, jsou prodloužena ze zákona - držitel víza nemusí aktivně nic činit, platnost víz bude prodloužena v systému, který je propojen s ostatními informačními systémy (státní správa, zdravotní pojišťovny)
kdo chce vyznačit štítek, musí se objednat na OAMP - je to standardní objednání podle spádovosti, nejedná se o registraci jako u prodloužení DO, objednat lze přes
(cizinecký portál), nebo přes telefon - nelze přijít bez objednání!


Dotazy a upřesnění (na základě webináře s OAMP 16.1.2023)

Převzetí štítku - termín
je třeba se dostavit k vyznačení štítku v daném termínu - nelze přijít mimo tento termín, štítek nebude vylepen!
Převzetí štítku - upřesnění k dokladům
Doklad totožnosti
cestovní doklad, pokud má; někdo má průvodku; doklady, které předložili při udělení DO
do registrace se uvádí pouze mezinárodní pas, ne ukrajinský pas
při registraci je třeba uvádět číslo CD, které klient oznámil OAMP a je vedené v CIS - pokud mezitím například získal nový pas, při převzetí štítku si vyřídí oznámení změny (třeba vystavení nového pasu)
u dětí, které jsou zapsané v dokladu rodiče, v systému MV figuruje číslo dokladu rodiče
pokud skončila platnost CD, nemá to vliv na prodloužení DO - do registrace se uvede číslo “starého” dokladu, pokud jej cizinec uvedl při žádosti o DO - absence platného CD není překážkou prodloužení
Prokázání vazby k dítěti
vízový štítek může převzít pouze osoba starší 18 let
je třeba prokázat vztah k dítěti - do systému se nic nenahrává, neuploaduje, všechno se předkládá až na pobočce MV -
nezletilé osoby bez doprovodu (NBD) je možné registrovat i osobami bez DO - v kroku č. 3 “pro koho DO prodlužuji” se zvolí možnost “pro osobu mladší 18 let” - dospělá osoba může být kdokoliv, i občan ČR, údaje, které o sobě zadá, musí být platné, budou se ověřovat, musí mít doklad totožnosti
děti se nemusí dostavit k převzetí štítku spolu s rodičem, ale MV to doporučuje, už kvůli fotografování
Ubytování
doklad o zajištění ubytování je třeba předložit, pokud cizinec získal DO a ubytování před 27. 6.2022 a není ubytován v zařízení registrovaném v HUMPO (získaném přes KACPU), či při změně pobytu
místo hlášeného pobytu je součástí registračního formuláře - pokud se místa pobytu nebudou shodovat, bude člověk instruován, jak doložit pobyt - nesoulad adres v registraci a v evidenci MV není problémem pro registraci, ale je třeba adresy uvést do souladu do vylepení štítku
doklad o zajištění ubytování jde nahradit nájemní/ubytovací smlouvou
Individuální řešení (osoby s handicapy, nezletilí v ústavní péči) - registrace a převzetí štítku
infolinka MV k DO (+420 974 801 802) - lze se na ni obracet, ale linku nepřetěžujte, linka má mít prostor pro urgentní případy, které potřebují individuální řešení a dohodu s MV
elektronická registrace je nastavena tak, aby naprostá většina osob s DO byla zaregistrována - mohou se ale objevit případy, které systémem neprojdou - to je situace pro využití infolinky. Operátoři linky ale nemohou za cizince vyplňovat formuláře - k tomu musí pomoci pomáhající pracovníci
registraci většího množství např. nezletilých osob je třeba řešit individuálně s MV
registrační formulář musí vyplnit každý držitel DO - i štítek by si měl každý převzít, převzetí štítku na plnou moc není možné - osoby s handicapy nebo potřebou bezbariérového přístupu mohou v objednávkovém systému vybrat bezbariérové pracoviště. Pokud existují např. větší skupiny imobilních osob nebo osob, kde z vážných důvodů není osobní převzetí možné, je nutné to řešit individuálně s MV, prokázat důvody a vyjednat způsob řešení individuálního případu.
Jaké jsou konsekvence nedostavení se v daném termínu pro štítek?
pokud osoba nemůže vyzvednout štítek v plánovaném termínu, do 48 hodin před termínem může termín změnit a zvolit si jiný
systém umožní změnit termín jednou
ke změně přistupujte pouze ve vážných případech - může se stát, že s postupem času už se volný termín nenajde!
nenadálé situace budou řešeny individuálně
pokud se registrovaný držitel DO nedostaví k vylepení štítku, přijde o DO po 30.9.2023
Cestování
po Unii by neměl být problém cestovat na původní dočasnou ochranu - informace o prodloužení je předávána do systémů členských států
do třetích zemí to problém je - nejsme schopni zajistit notifikaci, samotné potvrzení o registraci k prodloužení není oprávněním pro třetí země
cestování na Ukrajinu by ovlivněno být nemělo
návrat na území schengenu by měl být možný, notifikace členským států bude, ale nemůžeme zaručit, jak budou nastaveny postupy policistů
vycestování z ČR není třeba hlásit OAMP, osoby mohou cestovat, kam chtějí, pokud jsou oprávněny vstoupit na území jiného státu, mohou tam vstoupit
Proloužení vs. opakovaná žádost, zánik DO, pobyt na Ukrajině atd.
rozdíl mezi opakovanou a prodlouženou DO: opakovaná DO se týká těch, kdo původní DO ztratili a teď žádají znovu, navazují v tom bodě, kde skončili (nemají znovu 150 dní bydlení, nemají znovu první HuD atp.). Prodloužená DO navazuje na současnou dočasnou ochranu.
kanadská víza - jde o situaci, kdy člověk nejdříve získal DO v ČR a poté kanadské vízum. Problém je stále je v řešení. Jakmile OAMP vidí, že kanadské vízum je zrušeno, je možné udělit DO (ne prodloužit ji, ale udělit novou). Zrušení víza je třeba vyřešit s Kan. ambasádou, neřeší to místní ambasáda, je do komplikovanější (konzulární ve Vídni). Jsou do dlouhodobá víza, vejdou se do zákona pod DV, proto je to problém.
lze prodloužit DO i v průběhu pobytu mimo ČR (např. na UA)? - k prodloužení se má registrovat ten, kdo to potřebuje, ale může se registrovat i člověk ze zahraničí - pokud projde procesem 1. registrace, 2. dostavení pro šítek, bude DO prodloužena. Maximální doba pobytu mimo ČR není stanovena, platí ale povinnost platby pojistného u zdrav. pojištění (pojistné se nehradí, pokud o dlouhodobějším pobytu mimo ČR dotyčný informuje zdravotní pojišťovnu - )
zánik DO a možnost opětovné žádosti o ni - pokud DO zanikla z důvodu jiného pobytového titulu, nelze jednoznačně odpovědět, zda má člověk nárok na zisk nové DO, je třeba vědět, jaká je situace klienta. Střetů s jinou DO je málo.
strpění je jiný pobytový titul - pro osoby prchající z UA, které nemají nárok na DO. Pokud nárok na DO mají, mohou o ni požádat.
registrační systém pozná, jestli se registruje osoba s DO - zaregistrovat se může pouze osoba, která má DO - kdo nemá DO, ten registrací neprojde - může si zřídit účet na
, ale nemůže si prodloužit DO - probíhá proces validace
Co obsahuje potvrzení o registraci, které cizinec dostane?
informace o registrované osobě v rozsahu údajů, které vyplnila do formuláře, číslo jednací registrace, číslo registračního formuláře - to jsou údaje pro kukátka pro zaměstnavatele (bude existovat náhled pro instituce mimo státní správu)
pokud osoba registrovala děti, na potvrzení budou i údaje o dětech
pokud registraci dělala osoba žádající o prodloužení pouze pro NBD, budou na potvrzení údaje o žádající osobě i o dítěti
termín k převzetí štítku, který má osoba sjednána, adresa pracoviště OAMP, kde bude štítek vylepen
explicitně napsaný termín platnosti potvrzení do 30.9.2023 (nejzazší termín pro vylepení štítku)
OAMP plánuje na potvrzení dodat informace, co vzít s sebou k vylepení; pokud se budou lišit adresy pobytu a té uvedené v registraci, bude registrovaný upozorněn
když člověk změní termín k vylepení štítku, přijde mu nové potvrzení s novým termínem
Potvrzení o registraci jako osvědčení DO, co vidí ostatní instituce?
Potvrzení o registraci slouží pro prokázání prodloužení DO - státní orgány by to měly vidět samy ve svých systémech; pro ostatní (zaměstnavatelé) slouží potvrzení, které si lze vytisknout a prokazovat se jím
zdrav. pojišťovny prodloužení uvidí, zdrav. pojištění je navázané na DO - sdílí osud DO (prodloužení)
OAMP bude institucím denně posílat svodku lidí, kteří se zaregistrovali
de facto nejde o fikci pobytu/prodloužení, cizinci mají prodlouženou DO, kdy zatím není vylepený štítek - je to notifikováno ostatním členským státům i úřadům
Do kdy je možné upravovat údaje uvedené v registraci?
při registraci se postupně ukládají informace, lze se k nim vracet, doplňovat je, upravovat - v momentu, kdy cizinec vyplní všechny údaje v daném kroku a zmáčkne “ověřit,” jsou políčka uzavřena
jakmile se odešle registrace a je stanoven termín, není možné do dokumentu zasahovat, pouze změnit z mimořádných důvodů termín (zákon mluví o jedné změně termínu) - už nelze měnit osobní údaje
k jedné registraci musí být jeden platný termín - termín nepůjde zrušit, pokud nebude vybrán jiný
Školní docházka
není nutné ji prokazovat, v žádosti se buď uvede adresa školy, nebo se zaškrtne, že dítě do školy nechodí; nepředkládá se žádné potvrzení
školní docházka je povinná (u dětí jí povinných), online výuka není akceptována, neplnění školní docházky ale nebude řešit OAMP, nebude to podmínkou prodloužení. OAMP předá informaci kompetentním orgánům ORP, bude se to dál řešit se zák. zástupcem
Děti v institucionální péči
jedna dospělá osoba může registrovat 10 osob do 18 let - je to bezpečnostní opatření - mělo by to stačit (snad pro 99% běžných uživatelů)
OSPODy to řeší indviduálním způsobem - neregistrují děti přes FRS
děti z institucionální péče budou řešeny ze strany OAMP
Změna adresy a registrace/vylepení štítku
změna adresy proběhne v systému do týdne - pokud cizinec oznámí adresu písemně
když si člověk jeden den změnil adresu a druhý den si dělá registraci, mohl by to být problém - pokud se někdo stěhuje a nahlásí OAMP novou adresu, měl by si nechat týdenní rozestup, aby už byla nová adresa v systému propsaná. Nejdřív si dát adresu do pořádku, a pak se registrovat k prodloužení.
vylepení štítku nelze spojovat s nahlášením změny adresy! - je třeba dodržet 3denní lhůtu při oznámení změny, nelze s nahlášením čekat až na termín pro vylepení štítku
pracoviště k vylepení štítku vybírá osoba při registraci, v případě změny bydliště platí původně vybrané pracoviště
Situace osob, kterým DO končí dřív než na konci března
zákon říká, že pokud se tyto osoby zaregistrují do 31.3.2023, je jejich DO prodloužena. I pro tyto osoby platí datum 31.3.2023 jako nejzazší - není zákonná podmínka, aby se registrovaly dříve, mohou až do 31.3.2023
registrací se zpětně legalizuje prodleva, která případně vznikne
Prodloužení DO je ve státech EU různorodé
některé státy vydávají i ePKP - pro nás nereálné
některé státy automaticky prodloužily ze zákona - lidé žádné doklady mít nebudou
některé státy vydávají pouze papírové potvrzení a v tom pokračují
my jsme mezi státy, které budou notifikovat potvrzení a vízový štítek - je to v EU mainstremu
Další otázky k DO
Slouží DO jako dlouhodobý pobyt kvůli registraci automobilů? Není to DP, ale je to v řešení, asi se bude řešit v LEX5.
Při problémech s identifikací a mobilním klíčem k egov. se lze obracet na infolinku +974 801 802

Infomateriály k prodloužení DO

MV ČR

adresa pro prodloužení DO:
Infoletáky k potřebným dokumentům prokazujícím vazbu k dítěti: -

MPSV


Lex Ukrajina V: prodlužování zdravotního pojištění při prodlužování DO


Po prodloužení DO, bude prodlouženo i zdravotní pojištění - neděje se to ale automaticky, je potřeba zdravotní pojišťovnu kontaktovat
O průkaz s novou platností je možné požádat přes , a to nejdříve po 5 pracovních dnech od prodloužení dočasné ochrany na OAMP MV ČR.
Průběh pojištění se prodlouží, a to dle platnosti prodloužené DO. Pokud má pojištěnec prodlouženou DO už s vylepením VS do 31.3.2024, a požádá si o doklad o zdravotním pojištění, rovnou získá doklad s touto max. platností.
Naopak pokud je DO prodlouženo do 30.9.2023 a na osobní návštěvu jde až např. v 8/2023, získá nyní doklad s platností do 30.9. a následně po osobní návštěvě si musí požádat znovu.
Oznamovací povinnosti k zdravotní pojišťov
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.