Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

icon picker
Bydlení pro uprchlíky a příspěvky pro ubytovatele

Příspěvek pro solidární domácnost (platnost do 30.6.2023)

březen 2023: informace MPSV o zavedení kontrol příspěvků:
Komu je určen (kdo má nárok): Fyzické osoby bezplatně ubytovávající držitele dočasné ochrany z Ukrajiny. Za bezplatné se považuje poskytnutí ubytování i v případě, kdy ubytovaná osoba uhradila náklady za plyn a elektřinu. Příspěvek lze poskytnout pouze na byt, který byl v předchozím měsíci neobývaný (nebo sloužil pro ubytování osobám s dočasnou ochranou či krátkodobé ubytování).
V platnosti za období: červenec 2022 až březen 2023
Výše příspěvku:
v případě spolubydlení (uprchlíci bydlí s ubytovateli v jednom bytě), pak je příspěvek 3 000 Kč na osobu, maximálně pro 3 osoby (tj. 9000 Kč)
v případě, že je osobám s DO poskytnut samostatný byt, příspěvek ve výši 5 000 Kč na 1 osobu, 9 000 na 2 osoby, 12 000 na 3 osoby, 14 000 na 4 osoby a 15 000 na 5 osob
Podmínka poskytnutí: Ubytování bylo v období kalendářního měsíce poskytnuto po dobu minimálně 16 dnů po sobě jdoucích.
Výši příspěvku stanovila vláda ze dne 29.6.2022
Žádost o příspěvek lze podat pouze elektronicky na formuláři: (viz informace dostupné k 14.4.).

Paušální náhrada nákladů na ubytování (platnost do 30.6.2023)

Komu je určena (kdo má nárok): Provozovatel zařazený do evidence krajským úřadem (který má podepsanou smlouvu s hejtmanem či starostou obce s rozšířenou působností a vede řádně evidenci ubytovaných osob)
V platnosti za období: červenec 2022 až březen 2023
Zajišťování a evidence:
- Ubytování zajišťují kraje (poskytují i peněžní prostředky). Stát vyčleňuje kapacity pro ubytování.
- Ministerstvo vnitra vede evidenci ubytovacích kapacit
Výše paušální náhrady za osobu a noc:
- Od listopadu 2022 se vyplácí 300 Kč (původně 200Kč) při zajištění dočasného nouzového přístřeší (stanová městečka, tělocvičny)
- Od listopadu 2022 se vyplácí 300 Kč (původně 200 Kč) při zajištění nouzového ubytování v zařízení, jehož provozovatelem je územní samosprávný celek, jím zřízená nebo založená právnická osoba, nebo při zajištění nouzového ubytování v účelových zařízeních pro ubytování podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách (tělocvičny a další podobná zařízení ve vlastnictví samospráv, jimi zřízených organizací a VŠ)
Od listopadu 2022 se částka zvedá na 350 Kč (z původních 250 Kč) při zajištění nouzového ubytování ve dvou výše neuvedených případech (hotely, penziony a další soukromá ubytovací zařízení)
Služby související s poskytováním nouzového ubytování: provozovatel poskytuje ubytovaným osobám možnost stravování nebo přípravy stravy, dále může poskytovat základní prostředky osobní hygieny
Výši paušální náhrady stanovila vláda ze dne 29.6.2022, novelizovaným k 1.11.2022
V platnosti zůstává původní způsob vyplácení a uzavírání smluv uvedený níže (viz informace dostupné k 14.4.).

Podpora bydlení a ubytování uprchlíků od 1.7.2023

Nová pravidla - stručný přehled

(aktualizováno po webináři 20.4.2023)
systém podpory rozlišuje:
BYDLENÍ v bytech a domech (určených pro trvalé bydlení/kolaudovaných jako byt) a
UBYTOVÁNÍ v zařízeních, která nejsou určena pro trvalé bydlení (ubytovny, hotely, koleje, rekreační zařízení) - zda jde o bydlení, nebo ubytování, je dáno kolaudačním rozhodnutím stavby
Evidence HUMPO
objekty vhodné pro ubytování mohou být podle zákona 65/2022 Sb. evidovány v HUMPO, a to na základě písemné smlouvy s krajem
objekty určené pro trvalé bydlení v HUMPO být evidovány nemohou a uprchlíci v nich bydlící uzavírají s majitelem/ubytovatelem soukromoprávní smlouvu
z HUMPO tedy budou vyřazovány dosud zařazené objekty určené k bydlení (byty a domy) a jsou-li jejich obyvateli osoby spadajících do zranitelných skupin, dojde k jejich “přeubytování” do objektů v HUMPO
Bezplatné UBYTOVÁNÍ v rámci HUMPO bude pro dospělé osoby mimo zranitelné skupiny zastropováno na 150 dní od udělení DO (vztahuje se to na všechny držitele DO, i na ty, kdo nouzové ubytování nikdy nevyužili). Po 150 dnech mohou uprchlíci uzavřít s ubytovatelem nájemní smlouvu a své ubytování hradit. MV vypracovalo
Pracující (s nízkými příjmy) a registrovaní uchazeči o zaměstnání na ÚP budou mít po uplynutí doby bezplatného ubytování nárok na uplatnění započitatelných nákladů na ubytování, které vstupují do konečné výše HuD, tj. konečná výše HuD bude pro každého rozdílna, záleží na výsledu výpočtu dle stanoveného vzorce dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ? (podrobně k tomu viz výše v sekci humanitárín dávka)
BYDLENÍ: Nadále nebude vyplácen žádný příspěvek pro solidární domácnosti, uprchlíci budou muset ubytování hradit sami. Pokud mají nízké příjmy, mohou uplatnit započitatelné náklady na bydlení/ubytování, které vstupují do výpočtu do konečné výše HuD, tj. konečná výše HuD bude pro každého rozdílná, záleží na výsledu výpočtu dle stanoveného vzorce dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ? (podrobně k tomu viz výše v sekci humanitárín dávka)
Vzniká nová evidence bytů pro byty pronajaté uprchlíkům - pokud majitel svůj byt registruje, může držitel DO uplatnit při výpočtu konečné výše HuD plnou výši možných započitatelných nákladů na bydlení.
Uznatelné náklady na bydlení a ubytování budou stanoveny nařízením vlády
3.000 Kč na osobu, max. pro 5 osob pro osoby bydlící v bytech evidovaných v nové
2.400 Kč na osobu, max. pro 5 osob pro osoby bydlící v bytech neevidovaných v nové evidenci bytů a ubytovaných jinde

Bydlení v bytech

Od 1.7.2023 nebude vyplácen žádný příspěvek pro solidární domácnosti, uprchlíci budou muset ubytování hradit sami. Ubytovatel se musí s uprchlíky domluvit na nájmu.
Zavádí se nová majitelů nemovitostí, kteří je pronajali ukrajinským uprchlíkům. Evidenci spravuje MPSV (§ 6a zák. č. 66/2022 Sb.) - do evidence majitelé bytů vkládají byty poskytované osobám s DO k samostatnému bydlení; zřejmě nebude možné do evidence zadávat i byty, které ubytovatel s uprchlíky sdílí (čekáme na vyjasnění ze strany MPSV).
Smyslem evidence je umožnit MPSV přehled o bytech a ubytovaných osobách, na jehož základě může být osobě s DO při výpočtu konečné výše HuD zohledněny započitatelné náklady na bydlení v plné výši. Podmínky zápisu do evidence
musí jít o byt (soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt.
zapsat byt do evidence může pouze jeho vlastník
zápis se provádí elektronicky, pomocí digitální identity (identita občana, bankovní identita...)
vlastník bytu do evidence zadává: své identifikační údaje, adresu bytu a číslo bytu (pokud existuje), písemný právní titul k užívání bytu a identifikační údaje cizinců s dočasnou ochranou, kterým byl byt k bydlení poskytnut, číslo vízového štítku a údaje o začátku a ukončení bydlení.
Držiteli DO mohou být při výpočtu konečné výše HuD zohledněny započitetelné náklady na bydlení/ubytování , a to tehdy, pokud bude mít z důvodu nízkých/žádných příjmů na dávku nárok. tj. konečná výše HuD bude pro každého rozdílna, záleží na výsledu výpočtu dle stanoveného vzorce dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ? (podrobně k tomu viz výše v sekci humanitárín dávka)
pokud bude držitel DO bydlet v bytě zapsaném v nové evidenci bytů MPSV, mohou mu být při výpočtu konečné výše HuD zohledněny započitatelné náklady na bydlení ve výši stanovené nařízením vlády (pravděpodobně 3 tis. Kč na osobu, max pro 5 osob)
pokud držitel DO bude bydlet v bytě, který v evidenci zapsán nebude, mohou mu být při výpočtu konečné výše HuD zohledněny započitatelné náklady na ubytování ve výši 2.400 Kč na osobu (80 % plné částky) (částky dosud nejsou schválené, čekáme na Nařízení vlády). Podmínkou je, že osoba je výdělečně činná nebo v evidenci uchazečů o zaměstnání (příp. spadá do kategorie zranitelných osob).
zák. č. 66/2022 Sb. počítá s existencí příspěvku pro solidární domácnosti v případě domácností, v nichž uprchlíci žijí společně s ubytovateli - výše příspěvku má být stanovena nařízením vlády. S vyplácením příspěvku se ale prakticky nepočítá, žádné nařízení nebude schváleno, a tak ani ustanovení o solidárním příspěvku pro sdílené solidární domácnosti zřejmě nebude aktivováno. Lze postupovat podle započitatelných nákladů na ubytování, které se rozhlední při výpočtu konečné výše HuD (viz vzorec pro výpočet dávky: dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ?). V případě společného bydlení zřejmě nebude možné byt registrovat v evidenci (čekáme ještě na vyjasnění ze strany MPSV).

Hromadné (dříve nouzové) ubytování (účinné od 1.7.2023)

+ MV vypracovalo
původní termín “nouzové ubytování” se přestává používat
kapacity ubytování v krajích zajišťují hejtmani a primátor hl. m. Prahy, rozsah kapacit ubytování stanoví Vláda
Zařazení do HUMPO
Objekty pro ubytování musí být zařazeny v systému evidence ubytování (HUMPO) na základě písemné smlouvy mezi ubytovatelem a krajem.
V HUMPO mohou být pouze objekty, které nejsou určeny k trvalému bydlení nebo nejsou zkolaudované jako byt. To, zda je objekt určen k trvalému bydlení, je dáno kolaudačním rozhodnutím. To je dokument, kterým majitel prokáže, že jeho objekt není určen trvalému bydlení, a tím splňuje ustanovení zákona č. 65/2022 Sb, a tedy může být nadále zařazen v HUMPO. Krajský úřad bude při prodlužování smluv s ubytovateli vycházet z kolaudačního rozhodnutí a může smlouvu s ubytovatelem neprodloužit. Rekreační stavby, jejíž parametry odpovídají účelu rekreace, a jejichž primárním účelem není trvalé bydlení, mohou v HUMPO zůstat. Vždy je na majiteli objektu, aby prokázal, že splňuje zákon.
provozovatel ubytování je povinen po dobu zařazení v evidenci (HUMPO) umožnit v objektu zařazeném v evidenci poskytování ubytování v rozsahu zapsané kapacity, zapisovat každý třetí den do evidence údaj o aktuálně volné kapacitě ubytování a zapisovat do evidence údaj o opuštění ubytování.
Ubytování přiděluje pouze KACPU, nelze jej domluvit samostatně
Přidělení ubytování, změnu ubytování a vyřazení osoby z ubytování zabezpečují Ministerstvo vnitra, Hasičský záchranný sbor či Policie ČR, a to prostřednictvím HUMPO.
Ubytování se od 1.4.2023 přiděluje pouze na určeném pracovišti zázemí (KACPU). Není tedy možné, aby se osoby s DO samostatně domluvily s ubytovatelem, ubytovaly se a následně byly zapsány do HUMPO.
Po přidělení ubytování obdrží osoba s udělenou dočasnou ochranou písemnou “Informaci o přidělení ubytování” obsahující její identifikační údaje, adresu přiděleného ubytování, adresu a identifikační údaje provozovatele ubytovacího zařízení a poučení o důsledcích odmítnutí přiděleného ubytování a opuštění ubytování.
Ubytovaná osoba může ubytování odmítnout jen z vážných důvodů
Ubytování nebytového typu bude bezplatně poskytováno pouze 150 dní od udělení DO (vztahuje se to na všechny držitele DO, i na ty, kdo nouzové ubytování nikdy nevyužili). Pokud osoba bez vážného důvodu odmítne přidělené ubytování nebo ubytování opustí (více než 10 dní ubytování vez udání důvodu nevyužívá), pohlíží se na ni tak, že vyčerpala dobu 150 dnů od udělení DO
maximální doba se nevztahuje na osoby, které mají nárok na poskytnutí humanitární dávku a zároveň patří do zranitelných skupin (děti do 18 let, studující v ČR do 26 let, pečující o dítě do 6 let, těhotné ženy, osoby starší 65 let, osoby se zdrav. postižením, pečující o osoby se zdrav. postižením) - informace o zranitelných skupinách předává Ministerstvu vnitra Ministerstvo práce a sociálních věcí a bude zobrazována v HUMPO
po dovršení doby bezplatného ubytování budou moci osoby výdělečně činné nebo registrované na ÚP jako uchazeči o zaměstnání při výpočtu konečné výše HuD uplatnit započitatelné náklady na ubytování. Tj. konečná výše HuD bude pro každého rozdílna, záleží na výsledu výpočtu dle stanoveného vzorce dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ? (podrobně k tomu viz výše v sekci humanitárín dávka)
ubytovatel má nárok na paušální náhradu nákladů na ubytování za osoby ubytované bezplatně (tedy do 150 dnů ode dne udělení DO a pro zranitelné skupiny) (nařízení )
KACPU není kontaktním místem pro ubytovatele ve věci otázek týkajících se poskytování ubytosplnitvání, tím je příslušný krajský úřad, se kterým má ubytovatel uzavřenou smlouvu
Doba do 30.6. je časem, v němž se osoby, na něž se vztahuje maximální doba ubytování, mají dohodnout s ubytovatelem o dalších podmínkách bydlení (v takovém případě již nejde o ubytování dle z. č. 65/2022 Sb., ale o standardní soukromoprávní vztah). K 30.6. jsou jinak zařízení povinny opustit.
Přechodné ustanovení: Pokud osoba s DO, která je ubytovaná v nouzovém ubytování, dovršila ke dni 31. března 2023 dobu 150 dnů bezplatného ubytování (150 dnů od udělení DO) nebo tuto dobu dovrší v 90 dnech následujících od 1. 4., poskytuje se nouzové ubytování a související služby bezplatně do devadesátého dne ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 30. 6. 2023. Od 1. 7. bezplatné ubytování zaniká a je třeba se dohodnout s ubytovatelem na výši úhrady nebo musí ubytování opustit.
Od 1. 4. vstupuje v platnost pouze povinnost ubytovatele označit v HUMPO volné kapacity nouzového ubytování ve svém zařízení, nárok uprchlíka na pouze jednu nabídku ubytování a možnost ubytovatele ukončit ubytování osobě, která se bez udání důvodu nezdržuje v ubytovacím zařízení déle než 10 dní.
Po 1.7. nebude možné přidělovat (nouzové) ubytování v bytech/objektech určených pro trvalé bydlení. Dále nebude možné přidělit nouzové ubytování osobě po uplynutí 150 dní od udělení dočasné ochrany, s výjimkou zranitelných osob.

Vzory smluv - ubytování

Vzory smluv k ubytování od organizace SIMI:


Ubytovací řádPodpora a prevence ztráty bydlení


Projekt organizací ROMODROM ve spolupráci s IOM, který se zaměřuje převážně na uprchlíky, kteří se ocitli v oblasti bydlení v krizové situaci.
Primární kontakt a poradenství probíhá na bezplatné telefonní lince, kde pracovníci poskytují poradenství a podporu z oblasti bydlení, zdroje podpory hledají hlavně v místních zdrojích (naše sociální služby a projekty zahraniční sekce Romodromu, NNO, atd.).
Pokud problém nebude možné vyřešit telefonicky a bude volající přímo ohrožen bezdomovectvím, nastupuje mobilní tým, který může vyrazit přímo na místo a situaci řešit (včetně dočasného ubytování, např. hotel, než se situace vyřeší.).
Komunitní práce v místech, kde může být situace "napjatá". Komunikace s ubytovateli.
Cílová skupina jsou uprchlíci s dočasnou ochrannou, popř. ti, co na DO teprve čekají. Naše působnost je celorepubliková. Projekt je pilotní a končí v 12/23, nicméně počítáme s navazujícími projekty i v příštím roce.
Leták +Příspěvek pro solidární domácnost (dostupné informace k 14.4.2022)

k příspěvku pro solidární domácnosti, k příspěvku pro solitární domácnosti
k příspěvku pro solidární domácnosti
: příspěvek pro solidární domácnost
Formulář: (lze podat pouze elektronicky)
Komu je určen: Fyzické osoby bezplatně ubytovávající držitele dočasné ochrany z Ukrajiny
Za jaké období: zatím za kalendářní měsíce březen až červen 2022, vyplácet se bude po 11. dubnu (kdy vstoupí v platnost nařízení, které ho upravuje) zpětně i za březen
Výše příspěvku: 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc, maximálně lze zohlednit 4 ubytované osoby, tj. 12 000 Kč
Podmínka poskytnutí: Ubytování bylo v období kalendářního měsíce poskytnuto po dobu minimálně 16 dnů po sobě jdoucích
Způsob výplaty: Příspěvek od 11. dubna vyplácí Úřady práce přes . Je potřeba přihlásit se skrze elektronickou identitu občana, vyplnit adresu hostitelské nemovitosti a právní titul k jejímu legálnímu užívání (osobní vlastnictví, členství v bytovém družstvu, nájemní smlouvu apod.), identifikační údaje ubytovaných uprchlíků (příjmení, jméno, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost a číslo víza, pokud bylo uděleno), dobu poskytovaného ubytování a čestně prohlásí, že cizince ubytoval důstojně a bezplatně.
Příspěvek se nebude považovat za příjem pro účely dalších zákonů (o sociální podpoře či hmotné nouzi) a jde o příjem osvobozený od daně, v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí. Příspěvek se nebude započítávat jako příjem pro takzvané nepojistné dávky. Podpořit uprchlíky v nouzi tak mohou i ti, kdo pobírají například příspěvek na bydlení.

Příspěvky pro ubytovací zařízení (dostupné informace k 14.4.2022)

Metodika MV k vyplácení příspěvků komerčním ubytovatelům: .
Komu je určen: ubytovnám, školským ubytovacím zařízením, penzionům a hotelům, i nouzovému ubytování v tělocvičnách atp.
Výše příspěvku:
až do částky 250 Kč na noc za ubytovaného uprchlíka bez stravy v hotelích, penzionech a dalších soukromých ubytovacích zařízeních.
ve výši 200 Kč na noc včetně stravy za dočasné nouzové přístřeší v tělocvičnách atp.
až do částky 200 Kč na noc v zařízeních ve vlastnictví samospráv a jimi zřízených organizací či vysokých škol
při ubytování v bytech vlastněných právnickými osobami 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc, maximálně lze zohlednit 4 ubytované osoby, tj. 12 000 Kč
Další podporu mohou svým rozhodnutím přidat kraje.
Podmínka poskytnutí: Ubytovatel musí mít podepsanou dohodu a smlouvu o ubytování uprchlíků s krajem či obcí s rozšířenou působností (která to má zasmluvněné s krajem), záleží na rozhodnutí hejtmana daného kraje, přičemž je možná i kombinace obou řešení. Informace o ubytovaných osobách a datech ubytování se budou pravidelně zanášet do HUMPO, na základě toho kraj proplatí ubytovatelům příspěvek. Až poté požádá kraj o proplacení prostřednictvím Ministerstva vnitra Ministerstvo financí (MF), a to vždy do poloviny následujícího měsíce (v polovině dubna půjde žádat o příspěvky za období od 24. 2. do 31. 3., když se žádost nestihne, bude možné žádat v následujícím měsíci). Kraj tedy s proplácením nečeká na peníze od MF, naopak už musí být vyplacené, aby je dostal.
Způsob vyplácení: Informace o ubytovaných osobách a datech ubytování se budou pravidelně zanášet do HUMPO, na základě toho kraj proplatí ubytovatelům příspěvek a ex post získá dotaci ze státního rozpočtu. Až poté požádá kraj o proplacení prostřednictvím Ministerstva vnitra Ministerstvo financí (MF), a to vždy do 15. dne následujícího měsíce (do poloviny dubna půjde žádat o příspěvky za období od 24. 2. do 31. 3., když se žádost nestihne, bude možné žádat v následujícím měsíci). Kraj tedy s proplácením nečeká na peníze od MF, naopak už musí být vyplacené, aby je dostal.
Uzavírání smlouvy s krajem a administrativa: Konkrétní informace o procesu uzavření této smlouvy a způsobu administrování hlášení ubytovaných uprchlíků je nutné hledat na stránkách jednotlivých krajů, viz níže. V případě mnoha krajů je nutné, aby byl komerční ubytovatel registrován v databázi HUMPO (hlavní evidenční systém pro ubytovávání uprchlíků) - dle této dtb. je pak kraj oslovuje s “nabídkou” smlouvy k uzavření. Do Humpo se ubytovatel registruje pouze přes kraj nebo jiný úřad. Detailní postup u zpětného doplňování do HUMPO a proplácení kompenzačního příspěvku je popsán v.


Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.