Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

icon picker
Finance, výzvy

Informace o možnostech financování podpory uprchlíků

MV ČR

Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024

Termín příjmu žádostí - v prvním kole do 10. února 2024 a v druhém kole do 10. května 2024
Typy podporovaných aktivit: poradenství, koordinace integračních aktivit, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty
Míra dotace: ve výši max. 95 % nákladů projektu
Kontakt: Mgr. Lenka Němečková (e-mail: lenka.nemeckova@mvcr.cz) - doporučeno posílat emailem avízo o podání žádosti
Podrobně

AMIF

Dne 31. ledna 2024 došlo k vyhlášení 18. výzvy OP AMIF – Specifická akce: podpora bydlení vysídlených osob z Ukrajiny. . Žádost o podporu je dostupná na portálu ISKP 21, přičemž podat ji bude možné od 21. února 2024 – více zde: .
Pro zájemce o účast v této otevřené výzvě bude dne 21.2.2024 od 9.30 hod. pořádán zvláštní seminář s cílem pomoci s přípravou projektů.

MPSV

OPZ+ výzva č. 054 Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2)


MMR


MŠMT

Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře) na období od 1.1.2024 do 31.8.2024

MHMP

Mikrogranty ICP pro mladé.

Je ti mezi 15 až 30 lety? Chceš spolu se svou partou kámošů a kámošek podniknout něco se svými vrstevníky a přitom propojovat lidi bez ohledu na národnost? Chcete zkusit vést svůj první projekt, mít na něco vliv a získat nové skills, které se vám budou hodit do budoucna? Přihlaste svůj nápad a získejte mikrogrant! Staňte se hybateli změn, které si přejete! Můžete získat nejen finanční podporu na realizaci nápadů, ale také pravidelný mentoring!
Více info včetně přihlášky na webu
Termín odeslání přihlášek do 7.4 (včetně). Svůj nápad můžete konzultovat s koordinátorkou: , +420 774 31 99 44.
***

Молодіжні мікрогранти від IЦП.

Тобі від 15 до 30 років? В тебе є ідея, яку ти хочеш зреалізувати разом із своїми друзями? Ця ідея може поєднати однолітків незалежно від їхньої національності? Хочеш спробувати очолити свій перший проект, мати вплив та отримати нові навички, які стануть у нагоді в майбутньому? Подай свою ідею та отримай мікро-грант! Будь зміною, яку ти хочеш бачити у світі! Ти можеш отримати не лише фінансову підтримку на реалізацію своїх ідей, а й регулярне менторство!
Більше інформації, включаючи форму заявки на сайті Tермін подачі заявок - 7.04 (включно). Ви можете проконсультуватися щодо своєї ідеї з координаторкою: , +420 774 31 99 44.

Nadace ČEZ

Podpora regionů

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.
termín příjmu žádostí: průběžně během celého roku


ARCHIV

MV ČR (archiv)

Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 - Projekty obcí

Žadateli musí být obce (svazky obcí, městské části apod.), partnery mohou být jakékoliv organizace. Podporovat lze i neformální vzdělávací aktivity, práci s rodinami apod.
Typy podporovaných aktivit: poradenství, koordinace integračních aktivit, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty
Termíny příjmu žádostí
v prvním kole do 10. února 2023
v druhém kole do 12. května 2023
ve třetím kole do 29. září 2023
Kontakt: Mgr. Lenka Němečková (e-mail: lenka.nemeckova@mvcr.cz) Doporučujeme také zaslat e-mailem avízo o podání žádosti.
MIMOŘÁDNÁ VÝZVA (03/23):

Účelem neinvestiční dotace je podpora zajištění činností Regionálních dobrovolnických center na území krajů se zvláštním zaměřením na koordinaci dobrovolnických aktivit ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Jedná se o podporu integrace a předcházení kriminality a socialně patologických jevů a tím zajištění většího bezpečí uprchlíků i občanů ČR.
Dotace je určena na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rámci celé ČR.
V případě dotazů je možné využít tyto kontakty: Mgr. Veronika Studzinská (veronika.studzinska@mvcr.cz, tel.: 974 832 520) a Mgr. Nataša Diatková (natasa.diatkova@mvcr.cz, tel.: 974 832 674) z odboru prevence kriminality.
Termín pro podání žádostí - do 17. dubna 2023.

Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo

Průběžná výzva, s možností podávat žádosti do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději však do 30.6.2023.
podporované aktivity: Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista, Podpora prevence kriminality na kraji
poslední termín příjmu žádostí: 30.6.2023

MPSV (archiv)

Podpora rodin s dětmi 0-6 let

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023.
Dotační titul je připraven v rámci širší spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která pro tuto dotaci darovala finanční prostředky.
Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace a poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb. NNO musí působit v prorodinné oblasti, v oblasti integrace cizinců či práce s menšinami prokazatelně alespoň jeden rok.
alokovaná částka 18,7 mil. Kč
termín podání žádosti: 6. 2. 2023

OPZ+ výzva č. 043 - Podpora sociálního začleňování cílových skupin (1)

Cíl: Posilovat aktivní začleňování a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
Cílové skupiny: migranti a azylanti (kromě držitelů dočasné ochrany, na které byla zaměřena výzva č. 099)
Podporované aktivity směřované na podporu služeb pro osoby s migrační minulostí: aktivity zaměřené na zapojení migrantů a azylantů do ekonomického, sociálního, pracovního a komunitního života společnosti
Termín podání žádosti: 8. 3. 2023

OPZ+ výzva č. 033 - Integrované územní investice – sociální začleňování

Cíl: Podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, které žijí na území metropolitních území a aglomerací (ITI).
Cílové skupiny: migranti a azylanti včetně držitelů dočasné ochrany
Podporované aktivity: Aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami, které vychází ze schválených strategií jednotlivých metropolitních území a aglomerací (ITI).
Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb
Termín podání žádosti: 8. 3. 2023

Žádost o dotaci je možné předkládat do 7.11.2022 (původní termín 31.10. 2022)
Oprávněný žadatel: nestátní neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace. Žadatel, který je neziskovou organizací, musí působit v prorodinné oblasti, v oblasti integrace cizinců či práce s menšinami prokazatelně alespoň jeden rok.
připraveno ve spolupráci MPSV a UNICEF (pro rok 2022 - celkem 12 mil. Kč)
případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Zdeňku Kainarovou (zdenka.kainarova@mpsv.cz)

- pro registrované poskytovatele sociálních služeb

Termíny otevírání jednotlivých kol:
I. kolo – vyhlášení 28.4.2022, sběr žádostí od 13.5.2022 do 29.5.2022
II. kolo – vyhlášení 1.6.2022,. sběr žádostí od 15.6.2022 do 30.6.2022
III. kolo – vyhlášení 20.7.2022 sběr žádostí od 5.8.2022 do 21.8.2022 - neproběhlo, financováno z OPZ+
IV. kolo – vyhlášení 20.10.2022, sběr žádostí od 5.11.2022 do 21.11.2022 - realizováno z OPZ+

OPZ + Výzva č. 099 .

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 28.11.2022 12:00

OPZ+ Výzva 019 - Podpora osob znevýhodněných na trhu práce (03_19_2022)

Termín pro předložení žádosti: 21. 11. 2022
Semináře pro žadatele:
- Praha
- Olomouc
- Praha

MŠMT (archiv)

- do 15.9.2022 - Adaptační skupiny jsou určeny pro děti od 3 do 18 let zejména pro období prvních 90 dnů v ČR. U dětí, na které se nevztahuje povinná školní docházka, je možná i dlouhodobá docházka i nad rámec 90 dnů. V těchto dnech bude informace o vyhlášení rozeslána také do datových schránek škol a zřizovatelů škol.
U jazykových kurzů mohou být žadatelé školy, obce, kraje atd. a u adaptačních skupin i neziskové organizace.
Více informací na webu nebo na .

Výzva je určena na realizaci podpory rozvoje dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce u stávajících, budoucích či potenciálních studentů českých vysokých škol s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana a pedagogických pracovníků ukrajinského státního občanství s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana, za účelem usnadnění integrace těchto osob do české společnosti a na pracovní trh.
Oprávněným žadatelem pro realizaci aktivit v rámci této výzvy mohou být pouze veřejné vysoké školy, v případě kurzů pro pedagogické pracovníky pouze ty veřejné vysoké školy, které uskutečňují akreditovaný studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů.

volnočasové aktivity, adaptační skupiny pro děti 3-18 let, které se staly držiteli dočasné ochrany po 1. říjnu 2022 nebo jsou DO déle, ale nebyly přijaty ke vzdělávání do/na MŠ, ZŠ, SŠ.
Žádosti elektronicky přes systém , který bude otevřen pro vkládání žádostí od 19. 12. 2022 v 12:00.
Žádost musí být podána nejpozději do 30. 04. 2023.

Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období leden-srpen 2023 (12.1.23)

mohou čepat MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře
Podmínky jsou obdobné jako doposud s výjimkou úpravy limitu počtu zaměstnanců (s ohledem na delší období, na které se finanční prostředky poskytují). Čerpání pouze formou pracovních poměrů.

MHMP - (Hl. m. Praha) (archiv)

Praha vyhlásila dotační program na podporu uprchlíků z Ukrajiny

Dotační Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023, který je financovaný z prostředků Dětského fondu OSN (UNICEF). Žadatelem mohou být: městské části a jimi zřizované či založené organizace (s výjimkou mateřských a základních škol – ty mohou případně žádat prostřednictvím MČ), neziskové organizace, církve a Domy dětí a mládeže hl. m. Prahy.
Lhůta pro podání žádostí je 24.4. - 3.5.2023 včetně.
Podmínky a další informace naleznete
.
Informační online semináře k dotačnímu programu proběhnou v termínech 31. 3. 2023 od 10:00 hodin a 13. 4. 2023 od 10:00 hodin. -

Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2023.

podání žádosti do 14.-24.11. 2022
Podmínky i formulář žádosti včetně dalších dokumentů (šablony pro povinné přílohy apod.) naleznete .
nevztahuje se výlučně jen na držitelé dočasné ochrany

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl.m. Prahy pro rok 2023 - UNICEF

Účelem programu je: A) zabezpečení testování HIV/AIDS, případně dalších sexuálně přenosných onemocnění (hepatitida apod.), spolu se zajištěním souvisejícího poradenství. Cílem je snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV/AIDS u cílové skupiny. Příklady způsobilých nákladů nákup testů, spotřebního materiálu, uhrazení mezd personálu a služeb laboratoří.
B) zabezpečení programů primární prevence rizikového chování včetně prevence HIV/AIDS pro děti ve školách. Příklady způsobilých náklad? uhrazení mezd lektorů a školicích materiálů. Odměna lektorovi může činit maximálně 700 Kč za vyučovací hodinu.
C) je uhrazení léčby HIV/AIDS osobám z cílové skupiny, které nedisponují zdravotním pojištěním pokrývajícím tuto léčbu. Cílem je poskytnutí léčby HIV/AIDS osobám z cílové skupiny, které nedisponují zdravotním pojištěním pokrývajícím tuto léčbu. Způsobilým nákladem v Opatření je uhrazení léčivých přípravků a dalších zdravotních výkonů pro léčbu HIV/AIDS.
Kompletní program a formulář žádosti o dotaci ke stažení:
Lhůta pro podání žádostí je 25.05. – 07.06.2023.
Kontaktní osoba: Mgr. Magdaléna Jiráčková, , +420 236 004 231

MMR (archiv)

MMR: Národní dotaceprostřednictvím 1) bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné, 2) nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo ubytovací jednotky. -do 31.9.2022

Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny - výzva OPZ+ č. 101

Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.
podporované aktivity: A) Podpora zabydlování a podpora bydlení – povinná aktivita, B) Podpora integrovaného řešení – volitelné aktivity (viz výzva)
termín podání žádosti: 30.05.2023
kontakt pro konzultace: Vít Lesák, , +420 705 894 915; Jakub Švec, , Adam Fialík,

Evropská unie (archiv)

Erasmus + - mimořádná výzva do 4.5.

Nadace VIA (archiv)

Z Ukrajiny mezi nás

Nadace VIA poskytuje finanční podporu na realizaci skupinových integračních aktivit a na projekty, které snižují napětí spojené s příchodem a pobytem uprchlíků v ČR.
oprávnění žadatelé: neformální skupiny přátel (skupiny od 3 osob), neziskové organizace fungující primárně na dobrovolnickém základu, neziskové a příspěvkové organizace realizující aktivity nad rámec své agendy (včetně škol, školních zařízení, knihoven), obce do 3000 obyvatel
termín příjmu žádostí: 31.1.2023, případně v dalších měsících (Přihlášky přijímáme průběžně do vyčerpání alokovaných prostředků. Komise se schází dle poptávky cca 1x za 2 měsíce.)

Nadace OSF pro veřejné knihovny - Rozumět si navzájem

grantová výzva pro veřejné knihovny
uzávěrka do 17.10.2022
Finanční prostředky lze použít na pořádání aktivit pro veřejnost v oblasti neformálního vzdělávání (včetně mediálního vzdělávání), posilování soudržnosti místních komunit a zmírňování sociálního napětí, s důrazem na zapojování příchozích z Ukrajiny.

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.