Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

icon picker
Finance, výzvy

Informace o možnostech financování podpory uprchlíků

MV ČR

Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 - Projekty obcí

Žadateli musí být obce (svazky obcí, městské části apod.), partnery mohou být jakékoliv organizace. Podporovat lze i neformální vzdělávací aktivity, práci s rodinami apod.
Typy podporovaných aktivit: poradenství, koordinace integračních aktivit, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty
Termíny příjmu žádostí
v prvním kole do 10. února 2023
v druhém kole do 12. května 2023
ve třetím kole do 29. září 2023
Kontakt: Mgr. Lenka Němečková (e-mail: lenka.nemeckova@mvcr.cz) Doporučujeme také zaslat e-mailem avízo o podání žádosti.

MPSV

OPZ+ výzva č. 054 Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2)


MMR


MŠMT


MHMP


Nadace ČEZ

Podpora regionů

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.
termín příjmu žádostí: průběžně během celého roku


ARCHIV

MV ČR (archiv)

MIMOŘÁDNÁ VÝZVA (03/23):

Účelem neinvestiční dotace je podpora zajištění činností Regionálních dobrovolnických center na území krajů se zvláštním zaměřením na koordinaci dobrovolnických aktivit ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Jedná se o podporu integrace a předcházení kriminality a socialně patologických jevů a tím zajištění většího bezpečí uprchlíků i občanů ČR.
Dotace je určena na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rámci celé ČR.
V případě dotazů je možné využít tyto kontakty: Mgr. Veronika Studzinská (veronika.studzinska@mvcr.cz, tel.: 974 832 520) a Mgr. Nataša Diatková (natasa.diatkova@mvcr.cz, tel.: 974 832 674) z odboru prevence kriminality.
Termín pro podání žádostí - do 17. dubna 2023.

Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo

Průběžná výzva, s možností podávat žádosti do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději však do 30.6.2023.
podporované aktivity: Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista, Podpora prevence kriminality na kraji
poslední termín příjmu žádostí: 30.6.2023

MPSV (archiv)

Podpora rodin s dětmi 0-6 let

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023.
Dotační titul je připraven v rámci širší spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která pro tuto dotaci darovala finanční prostředky.
Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace a poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb. NNO musí působit v prorodinné oblasti, v oblasti integrace cizinců či práce s menšinami prokazatelně alespoň jeden rok.
alokovaná částka 18,7 mil. Kč
termín podání žádosti: 6. 2. 2023

OPZ+ výzva č. 043 - Podpora sociálního začleňování cílových skupin (1)

Cíl: Posilovat aktivní začleňování a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
Cílové skupiny: migranti a azylanti (kromě držitelů dočasné ochrany, na které byla zaměřena výzva č. 099)
Podporované aktivity směřované na podporu služeb pro osoby s migrační minulostí: aktivity zaměřené na zapojení migrantů a azylantů do ekonomického, sociálního, pracovního a komunitního života společnosti
Termín podání žádosti: 8. 3. 2023

OPZ+ výzva č. 033 - Integrované územní investice – sociální začleňování

Cíl: Podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, které žijí na území metropolitních území a aglomerací (ITI).
Cílové skupiny: migranti a azylanti včetně držitelů dočasné ochrany
Podporované aktivity: Aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami, které vychází ze schválených strategií jednotlivých metropolitních území a aglomerací (ITI).
Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb
Termín podání žádosti: 8. 3. 2023

Žádost o dotaci je možné předkládat do 7.11.2022 (původní termín 31.10. 2022)
Oprávněný žadatel: nestátní neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace. Žadatel, který je neziskovou organizací, musí působit v prorodinné oblasti, v oblasti integrace cizinců či práce s menšinami prokazatelně alespoň jeden rok.
připraveno ve spolupráci MPSV a UNICEF (pro rok 2022 - celkem 12 mil. Kč)
případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Zdeňku Kainarovou (zdenka.kainarova@mpsv.cz)

- pro registrované poskytovatele sociálních služeb

Termíny otevírání jednotlivých kol:
I. kolo – vyhlášení 28.4.2022, sběr žádostí od 13.5.2022 do 29.5.2022
II. kolo – vyhlášení 1.6.2022,. sběr žádostí od 15.6.2022 do 30.6.2022
III. kolo – vyhlášení 20.7.2022 sběr žádostí od 5.8.2022 do 21.8.2022 - neproběhlo, financováno z OPZ+
IV. kolo – vyhlášení 20.10.2022, sběr žádostí od 5.11.2022 do 21.11.2022 - realizováno z OPZ+

OPZ + Výzva č. 099 .

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 28.11.2022 12:00

OPZ+ Výzva 019 - Podpora osob znevýhodněných na trhu práce (03_19_2022)

Termín pro předložení žádosti: 21. 11. 2022
Semináře pro žadatele:
- Praha
- Olomouc
- Praha

MŠMT (archiv)

- do 15.9.2022 - Adaptační skupiny jsou určeny pro děti od 3 do 18 let zejména pro období prvních 90 dnů v ČR. U dětí, na které se nevztahuje povinná školní docházka, je možná i dlouhodobá docházka i nad rámec 90 dnů. V těchto dnech bude informace o vyhlášení rozeslána také do datových schránek škol a zřizovatelů škol.
U jazykových kurzů mohou být žadatelé školy, obce, kraje atd. a u adaptačních skupin i neziskové organizace.
Více informací na webu nebo na .

Výzva je určena na realizaci podpory rozvoje dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce u stávajících, budoucích či potenciálních studentů českých vysokých škol s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana a pedagogických pracovníků ukrajinského státního občanství s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana, za účelem usnadnění integrace těchto osob do české společnosti a na pracovní trh.
Oprávněným žadatelem pro realizaci aktivit v rámci této výzvy mohou být pouze veřejné vysoké školy, v případě kurzů pro pedagogické pracovníky pouze ty veřejné vysoké školy, které uskutečňují akreditovaný studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů.

volnočasové aktivity, adaptační skupiny pro děti 3-18 let, které se staly držiteli dočasné ochrany po 1. říjnu 2022 nebo jsou DO déle, ale nebyly přijaty ke vzdělávání do/na MŠ, ZŠ, SŠ.
Žádosti elektronicky přes systém , který bude otevřen pro vkládání žádostí od 19. 12. 2022 v 12:00.
Žádost musí být podána nejpozději do 30. 04. 2023.

Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období leden-srpen 2023 (12.1.23)

mohou čepat MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře
Podmínky jsou obdobné jako doposud s výjimkou úpravy limitu počtu zaměstnanců (s ohledem na delší období, na které se finanční prostředky poskytují). Čerpání pouze formou pracovních poměrů.

MHMP - (Hl. m. Praha) (archiv)

Praha vyhlásila dotační program na podporu uprchlíků z Ukrajiny

Dotační Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023, který je financovaný z prostředků Dětského fondu OSN (UNICEF). Žadatelem mohou být: městské části a jimi zřizované či založené organizace (s výjimkou mateřských a základních škol – ty mohou případně žádat prostřednictvím MČ), neziskové organizace, církve a Domy dětí a mládeže hl. m. Prahy.
Lhůta pro podání žádostí je 24.4. - 3.5.2023 včetně.
Podmínky a další informace naleznete
.
Informační online semináře k dotačnímu programu proběhnou v termínech 31. 3. 2023 od 10:00 hodin a 13. 4. 2023 od 10:00 hodin. -

Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2023.

podání žádosti do 14.-24.11. 2022
Podmínky i formulář žádosti včetně dalších dokumentů (šablony pro povinné přílohy apod.) naleznete .
nevztahuje se výlučně jen na držitelé dočasné ochrany

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl.m. Prahy pro rok 2023 - UNICEF

Účelem programu je: A) zabezpečení testování HIV/AIDS, případně dalších sexuálně přenosných onemocnění (hepatitida apod.), spolu se zajištěním souvisejícího poradenství. Cílem je snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV/AIDS u cílové skupiny. Příklady způsobilých nákladů nákup testů, spotřebního materiálu, uhrazení mezd personálu a služeb laboratoří.
B) zabezpečení programů primární prevence rizikového chování včetně prevence HIV/AIDS pro děti ve školách. Příklady způsobilých náklad? uhrazení mezd lektorů a školicích materiálů. Odměna lektorovi může činit maximálně 700 Kč za vyučovací hodinu.
C) je uhrazení léčby HIV/AIDS osobám z cílové skupiny, které nedisponují zdravotním pojištěním pokrývajícím tuto léčbu. Cílem je poskytnutí léčby HIV/AIDS osobám z cílové skupiny, které nedisponují zdravotním pojištěním pokrývajícím tuto léčbu. Způsobilým nákladem v Opatření je uhrazení léčivých přípravků a dalších zdravotních výkonů pro léčbu HIV/AIDS.
Kompletní program a formulář žádosti o dotaci ke stažení:
Lhůta pro podání žádostí je 25.05. – 07.06.2023.
Kontaktní osoba: Mgr. Magdaléna Jiráčková, , +420 236 004 231

MMR (archiv)

MMR: Národní dotaceprostřednictvím 1) bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné, 2) nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo ubytovací jednotky. -do 31.9.2022

Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny - výzva OPZ+ č. 101

Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.
podporované aktivity: A) Podpora zabydlování a podpora bydlení – povinná aktivita, B) Podpora integrovaného řešení – volitelné aktivity (viz výzva)
termín podání žádosti: 30.05.2023
kontakt pro konzultace: Vít Lesák, , +420 705 894 915; Jakub Švec, , Adam Fialík,

Evropská unie (archiv)

Erasmus + - mimořádná výzva do 4.5.

Nadace VIA (archiv)

Z Ukrajiny mezi nás

Nadace VIA poskytuje finanční podporu na realizaci skupinových integračních aktivit a na projekty, které snižují napětí spojené s příchodem a pobytem uprchlíků v ČR.
oprávnění žadatelé: neformální skupiny přátel (skupiny od 3 osob), neziskové organizace fungující primárně na dobrovolnickém základu, neziskové a příspěvkové organizace realizující aktivity nad rámec své agendy (včetně škol, školních zařízení, knihoven), obce do 3000 obyvatel
termín příjmu žádostí: 31.1.2023, případně v dalších měsících (Přihlášky přijímáme průběžně do vyčerpání alokovaných prostředků. Komise se schází dle poptávky cca 1x za 2 měsíce.)

Nadace OSF pro veřejné knihovny - Rozumět si navzájem

grantová výzva pro veřejné knihovny
uzávěrka do 17.10.2022
Finanční prostředky lze použít na pořádání aktivit pro veřejnost v oblasti neformálního vzdělávání (včetně mediálního vzdělávání), posilování soudržnosti místních komunit a zmírňování sociálního napětí, s důrazem na zapojování příchozích z Ukrajiny.

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.