Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

icon picker
Sociální zabezpečení

Podle Lex Ukrajina mají osoby s dočasnou ochranou přístup k Humanitární dávce a jejich bydlení je podporováno příspěvkem pro solidární domácnosti. Do národního systému nepojistných sociálních dávek osoby s dočasnou ochranou přístup nemají. Od 1.7.2023 nastávají změny v konstrukci humanitární dávky a zaniká příspěvek pro solidární domácnosti
Státní občané Ukrajiny, kteří jsou v ČR zaměstnaní a mají platné pobytové oprávnění, mají v rámci nemocenského a pojistného na sociální zabezpečení stejná práva jako čeští občané, a to bez ohledu na to, zda přišli do ČR před či po agresi.

ČSSZ: Systém nemocenského a sociálního pojištění v ČR

web ČSSZ -
Systém nemocenského pojištění v ČR a dávky, které se z něj mohou za určitých podmínek poskytovat
Důchodové pojištění a výplata důchodů
Povinnosti občanů Ukrajiny, kteří vykonávají na území ČR samostatnou výdělečnou činnost

Humanitární dávka pro uprchlíky z Ukrajiny do 30.6.2023

Humanitární dávka ve výši 5 000 Kč je plošně poskytována všem držitelům dočasné ochrany, kteří se zdržují na území České republiky, pokud jim není bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny.
Pokud jsou ubytování, celodenní strava a hygienické prostředky poskytnuty v konkrétních ubytovacích zařízeních (zejm. zřizovaných SUZ), nárok na humanitární dávku nevzniká. ÚP mají k dispozici seznamy ubytovacích zařízení, které poskytují ubytování + stravu + hygienické prostředky, tato zařízení jsou zařazena i v aplikaci pro žádost o humanitární dávku.
Od 2. dávky se posuzují přísněji příjmové a sociální poměry všech osob a v závislosti na těchto poměrech se změnil i výpočet nároku na dávku. Obecně lze uvést, že jsou-li v návaznosti na výši příjmu náklady na ubytování a stravu vyšší, než je výše humanitární dávky, nárok na dávku vzniknout může. Tyto sociální a příjmové poměry se zkoumají dohromady u dospělé osoby a nezletilých dětí, které jsou společně s dospělou osobou uvedeny v žádosti.
Pokud příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou, který se zdržuje na území České republiky, neumožňují zajištění základních životních potřeb, lze mu na základě jeho žádosti poskytnout humanitární dávku opakovaně po dobu následujících max. 5 měsíců, pokud jim není bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny.
Od 7. měsíce vyplácení humanitární dávky vychází výše dávky z životního minima
pro dospělé (ve věku 18 let a starší) z částky životního minima jednotlivce, tj. v současné době 4 620 Kč*,
pro dítě do 18 let věku z částky životního minima nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, tj. v současné době 3 320 Kč*. (*od 1. 7. byly částky mimořádně navýšeny)
Dávku nelze vyplatit zpětně. Je třeba požádat v kalendářním měsíci, za který má být dávka vyplacena (např. o dávku na červenec je třeba požádat v červenci). Při pozdějším podání žádosti o dávku nárok na vyplacení zaniká.
Při podání žádosti o dávku prostřednictvím aplikace může být žadatel vyzván, aby se dostavil na ÚP osobně osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku. Dostavit se musí do 8 pracovních dnů od doručení výzvy. Tato výzva není aktivně doručována, ale žadatel musí podanou žádost v aplikaci kontrolovat, zda nemusí nějaké skutečnosti osobně doložit.
Při podání žádosti prostřednictvím aplikace je třeba dbát na uvedení správné adresy, shodné s adresou uvedenou v Registru obyvatel, i přesné vypsání všech osobních údajů, včetně údajů o dětech - jinak dávka nemusí být schválena. Žádost lze podávat opakovaně, lze tedy opravit to, co bylo podáno špatně.
změny ve výplatě dávky od 1.9.: vylepšení aplikace, aplikace bude posílat notifikace, chystá se možnost přikládat dokumenty elektronicky - , , - další informace viz stránku
Dávku budou vyplácet Úřady práce v hotovosti či na účet vedený v ČR, za nezletilé cizince bude jednat zákonný zástupce či osoba blízká.
Nepříznivé majetkové a sociální poměry se mají dokládat všemi dostupnými doklady, ale bude stačit je doložit čestným prohlášením.
Uprchlíci z Ukrajiny nebudou zahrnuty do společného okruhu osob (když lidé z ČR, u kterých bydlí, žádají např. o sociální podporu, dávky pro OZP či hmotnou nouzi
Pro poskytnutí humanitární dávky je třeba povinnost hlásit změny pobytu v ČR (ve lhůtě 3 dnů) a pobývat na území ČR.
změny ve výplatě dávky od 1.9.2022: vylepšení aplikace, aplikace bude posílat notifikace, chystá se možnost přikládat dokumenty elektronicky - , ,

Humanitární dávka od 1.7.2023 (§6 zák. č. 66/2022 Sb.) -

pro osoby s dočasnou ochranou je vytvořen zvláštní systém sociálního zabezpečení ve formě indexované humanitární dávky, nemají nárok na podporu ze standardních systémů v ČR
konečná výše HuD bude pro každého rozdílná, záleží na výsledu výpočtu dle stanoveného vzorce dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ?
pokud je výsledek větší než 0, pak výše dávky = výsledek výpočtu
pokud je výsledek roven 0 nebo nižší, dávka žadateli nenáleží

Podání žádosti o dávku

žádost o dávku je třeba podat v měsíci, za který se o dávku žádá, jinak nárok na ni zaniká (§ 6, odst. 6). Dávku administrují krajské pobočky ÚP (§ 6, odst. 7)
podmínka zdržovat se na území ČR se prokáže shodou adresy místa pobytu uvedené v žádosti o dávku a adresou uvedenou v základním registru obyvatel, na výzvu ÚP bude možné nesoulad odstranit (§ 6, odst. 3)
žádost o dávku se podává pouze elektronicky, výjimkou je první žádost, kterou lze podat v listinné podobě (§6c, odst. 1), všechny skutečnosti se dokládají elektronicky (§ 6c, odst. 4), pokud ÚP neurčí jinak; je nutné sledovat aplikaci a dostavit se na ÚP po vyzvání ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, nebyla-li ÚP určena delší lhůta(§ 6, odst. 9)
do žádosti o HuD se uvádějí identifikační údaje žadatele; adresa místa pobytu; údaj o udělení DO; údaj o všech příjmech žadatele; údaj o zaměstnavateli; identifikace účtů žadatele a údaje o finančních prostředcích na těchto účtech; prohlášení o majetkových poměrech; pokud má žadatel náklady na bydlení v bytě evidovaném v evidenci bytů, uvede identifikační údaje vlastníka bytu
všechny informace se uvádějí za žadatele a společně posuzované osoby (bydlí spolu a spolu uhrazují náklady) (§ 6c, odst. 2)
dávka se vyplácí pouze na účet, výjimkou je dávka za první kalendářní měsíc, kterou lze vyplatit v hotovosti (§ 6, odst. 7)

Nárok na dávku a výpočet výše humanitární dávky (účinné od 1.7.2023)

- - -

dávka nenáleží osobě, které je bezplatně poskytnuta celodenní strava, základní prostředky osobní hygieny a ubytování (§ 6, odst. 1)
výše dávky v 1.-5. měsíci po udělení DO (resp. do měsíce, ve kterém uběhne 150 dní od udělení DO):
ve výši životního minima (děti 3 490 Kč, dospělí 4 860 Kč), (§ 6b, 1a, b)
u dětí 6-10 let bude dávka ve výši 1,2 násobku ŽM (4 188 Kč) (§ 6b, 1d)
u osob se zdravotním postižením (má průkaz z Ukrajiny nebo je uznán OSSZ) bude dávka ve výši 1,5 násobku ŽM (7 290 Kč u dospělého, 5 235 u dítěte) (§ 6b, 1c)
HUD1-5.png
od 6. měsíce (resp. od měsíce následujícího měsíci, ve kterém bylo dosaženo 150 dní od udělení DO):
pro dospělé 18-65 let se snižuje na existenční minimum (3 130 Kč pro dospělého)
jsou však definovány výjimky, zranitelné skupiny, u nichž se dávka nesnižuje a zůstává na ŽM (případně indexovaném ŽM, tj. zvýšeném o násobek základní částky, viz výše):
HuD pro dospělou zranitelnou osobu = 4860 Kč;
HuD pro dospělou osobu se zdravotním postižením = 7 290 Kč
HuD pro dítě = 3 490 Kč, HuD pro dítě ve věku 6-10 let = 4 188 Kč
HuD pro dítě se zdravotním postižením = 5 235 Kč
HUD6+.png
zranitelné skupiny:
děti do 18 let
studující v ČR do 26 let (19-26 let, pokud studují)
pečující o dítě do 6 let (jako pečující se může prohlásit pouze jedna osoba)
těhotné ženy
senioři starší 65 let
osoby se zdravotním postižením (držitel osvědčení z Ukrajiny nebo osoba uznaná OSSZ jako invalidní) a osoby, které o ně pečují (osoba, která byla jako pečující označena v žádosti o dávku)
příslušná výše dávky se určí podle níže uvedených pravidel (viz vzorec výpočtu), pro společně posuzované členy rodiny se výše dávek sčítají
jak budou identifikovány zranitelné osoby? příslušnost do kategorie zranitelných osob, kterou nelze určit pomocí věku, je prokazována pomocí aplikace pro HUD, kde žadatel o HUD uvede, zda je osobou se zdravotním postižením, osobou pečující nebo zda je žena těhotná
od 1.7.2023 je nutno zranitelnost doložit příslušným dokladem a doklad nahrát do elektronické žádosti o humanitární dávku
Děti do 18 let, Osoby starší 65 let: nic speciálního v žádosti nevyplňují, aplikace tyto osoby identifikuje automaticky
Student 19–26 let: bude dokládat potvrzení o studiu/rozhodnutí o přijetí na SŠ/VŠ
Osoba pečující o dítě do 6 let věku: v žádosti o HUD prohlásí, že je osobou pečující o dítě do 6 let věku a toto dítě uvede v žádosti
Těhotná žena: bude dokládat těhotenský průkaz/potvrzení od lékaře
Osoba se zdravotním postižením: bude dokládat doklad o zdravotním postižení (nebo invaliditě).
Pokud má doklad z Ukrajiny, že je osobou se zdravotním postižením (nebo invalidní), nahraje do žádosti tento doklad.
Pokud není osobou se zdravotním postižením (nebo invalidní), ale její zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý, může podat od 1. července 2023 žádost o posouzení zdravotního stavu na Českou správu sociálního zabezpečení. Žádost bude podávat prostřednictvím elektronického formuláře na ePortálu ČSSZ. Žádost bude obsahovat rovněž poučení a stručný osobní dotazník, povinně bude nutné v žádosti uvést kontaktní údaje na ošetřující lékaře v ČR, bude rovněž možné přiložit aktuální lékařské zprávy z ČR.
Osoba pečující o osobu se zdravotním postižením: v žádosti o HUD prohlásí, že je osoba pečující o osobu se zdravotním postižením a tuto osobu uvedete v žádosti

Započitatelné náklady (na bydlení) - nejsou samostatnou dávkou, ale součástí humanitární dávky

2 typy nákladů
započitatelné náklady na bydlení v bytech zařazených v evidenci bytů - použijí se pro osobu bydlící v bytě zařazeném v evidenci bytů (§ 6b, odst.2) - předpokládá se 3 000 Kč na osobu a měsíc, max. pro 5 osob
započitatelné náklady na ubytování v ostatních prostorech k ubytování - použijí se pro osobu bydlící v ostatních prostorech k ubytování. Pro určení nároku na dávku a stanovení její výše se započitatelné náklady na ubytování použijí, je-li cizinec výdělečně činný, nebo zařazen ÚP jako uchazeč o zaměstnání (§ 6b, odst.2), tato podmínka neplatí u osob patřících do zranitelných skupin. Předpokládá se 2 400 Kč na osobu a měsíc, max pro 5 osob.
částka započitatelných nákladů na bydlení/ubytování bude vypočtená pro všechny společně posuzované osoby podle typu ubytování a počtu osob, přesná pravidla nejsou známa. Částky budou stanoveny nařízením vlády (§ 6b, odst.3), uvedené částky dosud nejsou schváleny

Příjmy a finanční prostředky

příjmy - veškeré příjmy jednotlivce, u společně posuzovaných členů rodiny se započítá součet příjmů všech posuzovaných osob (z ČR i zahraničí); za příjem se nepovažuje humanitární dávka ani prostředky poskytnuté UNICEF; příjmy se zjišťují za období kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, na který je podána žádost (§ 6, odst. 1, 5)
prostředky na účtu - zkoumají se k datu podání žádosti, pokud bude mít žadatel (samostatný nebo společně posuzovaná domácnost) v době podání žádosti na účtu vyšší obnos než výslednou dávku vypočtenou podle vzorce, nárok na ni nevzniká.

Vzorec výpočtu výše dávky

dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ?
pokud je výsledek větší než 0, pak výše dávky = výsledek výpočtu (např. 4860 (ŽM) + 3000 (bydlení v bytě v evidenci) - 6000 (plat) = 1860 → dávka bude vyplacena ve výši 1860 Kč) - pokud je výsledek větší než 0 a menší než 50 Kč, vyplatí se dávka ve výši 50 Kč
pokud je výsledek roven 0 nebo nižší (příjmy pokrývají nebo převyšují započitatelné náklady na bydlení + nárokovatelnou dávku), dávka žadateli nenáleží

Posuzování zdravotního stavu - invalidity (§ 6d zák. č. 66/2022 Sb.)

Okresní správa sociálního zabezpečení na žádost cizince s dočasnou ochranou posoudí, zda je tento cizinec osobou se zdravotním postižením. OSSZ posoudí zdravotní stav a vyhotoví posudek. Postupuje obdobně jako při posuzování zdravotního stavu a vyhotovení posudku pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením.
posouzení zdravotního stavu podle Lex Ukrajina nelze uplatnit pro potřeby zákona o zaměstnanosti a na osobu s DO, která bude posudkem OSSZ disponovat, nelze pohlížet jako na osobu se ZP ve smyslu §67 zákona o zaměstnanosti (např. pro zprostředkování zaměstnání pro osoby se ZP)
žádost se podává elektronicky, obsahuje identifikační údaje žadatele a jméno a adresu ošetřujícího lékaře nebo lékařů v České republice
elektronický formulář bude zprovozněn od 1.7.2023
OSSZ sdělí elektronicky ÚP, zda je žadatel osobou se zdravotním postižením a dokdy je platný posudek
pro účely HUD a poskytnutí bezplatného ubytování byla od května 2023 elektronická žádost o HUD doplněna otázkou, zda je žadatel o HUD osobou invalidní - aktuálně jde o formu čestného prohlášení

Kontakty, informace

- informace k humanitární dávce, zaměstnanosti nebo k další agendě Úřadu práce ČR +420 950 180 100 - v ukrajinštině, mail ua@uradprace.cz; pondělí a středa 8 – 17 h, úterý, čtvrtek a pátek 8 – 13 h

Linka pomoci (sociální poradenství, krizová intervence)- sociální asistence MPSV (18.8.)
Sociální poradenství (čeština, ukrajinština, ruština, romština a maďarština) -PO-PA 9-17
Krizová intervence (čeština, ukrajinština, ruština)
o Pondělí–pátek od 8:00 do 12:30 a od 16:00 do 21:00
o Sobota–neděle od 12:30 do 17:00

v současnosti mají uprchlíci z Ukrajiny nárok na humanitární dávku (speciální dávka) a přístup k sociálním službám, do běžného systému sociálních dávek přístup nemají - blíže viz
ÚP: : jak postupovat při žádosti o humanitární dávku (CZ a UKR)
Formulář ÚP:
MPSV: Systém sociálních služeb v ČR -
a
obecné informace ÚP:

Otázky a odpovědi k sociálnímu zabezpečení uprchlíků z Ukrajiny - online setkání/webináře MPSV - podzim 2022

Zaměstnanost, nezaměstnanost a rekvalifikace osob s dočasnou ochranou z Ukrajiny - webinář 12.10.2022 - Mgr. Anna Brabcová, ředitelka Odboru integrace na trh práce MPSV - -
Pojistné sociální dávky a důchodové zabezpečení pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny - webinář 7.10.2022 - JUDr. František Vlasák a Mgr. Klára Sadílková z Odboru sociálního pojištění MPSV - -
Humanitární dávka a sociální zabezpečení pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny v oblasti nepojistných sociálních dávek - webinář 23.9.2022 - Mgr. Petr Beck z Odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek MPSV - -

pojistné dávky, důchody: (5.5.2021) - zápis z online setkání sociálních pracovníků NNO a odborníků z MPSV
nepojistné sociální dávky: (21.4.2022) - zápis z online setkání sociálních pracovníků NNO a odborníků z MPSV

Pomoc dětem a nezletilým bez doprovodu

Zajištění ochrany nezletilým dětem bez doprovodu přicházejícím z Ukrajiny (souhrnné info k 9.3. 2022) - (souhrnná informace)
Leták: Pomoc dětem, které přijíždějí z Ukrajiny - a (leták pro veřejnost)

Pomoc solidárním domácnostem

Přehledy informací

Člověk v tísni (11.8.2022): Časté otázky k registraci na ÚP a k veřejnému zdravotnímu pojištění - ,
Leták Konsorcia NNO (červen 2022):Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.