Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Základní odkazy a obecné informace k podpoře uprchlíků z Ukrajiny

icon picker
Řízení agendy adaptace a integrace uprchlíků v ČR

Vládní grémium pro adaptaci a integraci držitelů dočasné ochrany

Grémium je kolektivní poradní a výkonný orgán se silným politickým mandátem a odpovídajícími nástroji. Koordinuje naplňování Priorit 2024+ a je odpovědné za projednávání strategických kroků a rozhodování na nejvyšší úrovni. Předsedou grémia je místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, členy jsou ministři rezortů MV, MMR, MŠMT, MZd, MF, MEZ a zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Grémium se setkává nejméně 1x za 2 měsíce.

Výkonný výbor grémia

Výkonný výbor je pracovním orgánem vládního grémia pro adaptaci a integraci držitelů DO. Úkolem výboru je koordinace adaptace a integrace na nižší (praktické) úrovni, řešení rezortních a tematických otázek, monitoring aktuální situace, koordinace činnosti, strategické plánování, komunikace. Výboru předsedá zmocněnkyně vlády pro lidská práva, členy jsou vrchní ředitelé, náměstci nebo ředitelé odborů věcně příslušných rezortů, krajští koordinátoři, zástupci Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a Kanceláře Veřejného ochránce práv. Periodicky se účastní a expertízu, poznatky z terénu, jakož i dobré praxe ze zahraničí sdílí též zástupci UA komunity, klíčové NNO a agentury OSN. Výkonný výbor zasedá jednou za měsíc, v případě potřeby častěji. Součástí výkonného výboru grémia budou tematické pracovní skupiny zahrnující odpovědné osoby jednotlivých věcně příslušných rezortů, ÚV ČR, NNO, případně agentur OSN. Jedná se o pracovní skupiny:
Zdroje a financování adaptace a integrace
Školství a vzdělávání
Zaměstnanost, jazyková příprava a prevence pracovního vykořisťování
Děti a další zranitelné skupiny
Bydlení a ubytování
Sociální služby a sociální práce
Spolupráce s NNO a agenturami OSN

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva již nevykonává pozici národního koordinátora pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny a podílí se v rámci přesně vymezených pravomocí na práci nově navržených struktur. Z pozice zmocněnkyně vlády pro lidská práva se zaměřuje na zvláště zranitelné skupiny držitelů DO a zajišťuje soulad navržených opatření se mezinárodními standardy v oblasti lidských práv a ústavním pořádkem. Stálá komise pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny při MPSV zůstává zachována. Činnost komise je zaměřena na řešení otázek a sdílení informací v gesci práce a sociálních věcí ve vztahu k poskytování ochrany a podpory držitelům DO. Komisi předsedá ministr práce a sociálních věcí spolu se zmocněnkyní vlády pro lidská práva, zastoupeny jsou jednotlivé rezorty, nestátní organizace, zástupci krajů a další odborníci.

Krajští koordinátoři

V krajích se uskutečňují Krajské platformy pro adaptaci a integraci osob s dočasnou ochranou, které svolávají krajská CPIC. Platformy zahrnují zástupce OAMP, CPIC, Policie, HZS a zástupce kraje (Platforma KACPU), dále zástupce kraje (školství, sociální, zdravotní), policie, úřadů práce, státního úřadu inspekce práce a vybrané aktivní regionální aktéry (dle specifik regionu).
Oddělení pro koordinaci adaptace a integrace Úřadu vlády ČR zastřešuje práci krajských koordinátorů, podpořených z prostředků UNICEF. V krajích, kde nebyl ustanoven krajský koordinátor, fungují jako koordinátoři krajská CPIC.
Přidej řádek
Kraj
Jméno
Instituce
Email
Telefon
Hlavní město Praha
1
Geti Mubeenová
MHMP
+420 776 466 699
Jihočeský kraj
2
Hana Kršíková
KÚ JČK
Jana Žákovská
CPIC
+420 725 339 386
Jihomoravský kraj
1
Lenka Herčíková
Centrum pro cizince JMK
+420 739 324 053
Karlovarský kraj
3
Julie Vaňková
CPIC
+420 725 339 387
Pavel Vaculík
KÚ KVK
Jana Petrůjová
KÚ KVK
736 650 058
Kraj Vysočina
1
Petr Vaněk
KÚ VYK
+420 564 602 812 +420 734 694 485
Královéhradecký kraj
1
Jan Kočí
IC pro cizince HK
Liberecký kraj
1
Aleš Lebeda
KÚ LBK
+420 485 226 338 +420 739 541 522
Moravskoslezský kraj
1
Radim Miklušák
KÚ MSK
Olomoucký kraj
2
Barbora Žůrková
SSP Olomouc
+420 771 258 866
Pavla Prudká
CPIC
Pardubický kraj
1
Lenka Janošková
CPIC
+420 607 860 847
Plzeňský kraj
3
Tamara Csösz
KÚ PZK
Kateřina Vašátková
KÚ PZK
Jana Žákovská
CPIC
+420 725 874 975
Středočeský kraj
1
Radovan Hlaváček
KÚ SČK
+420 773 692 042
Ústecký kraj
2
Jan Kubíček
PPI (krajské IC)
Veronika Libišová
KÚ ULK
Zlínský kraj
1
Bernard Šulák
CPIC Zlín
+420 607 860 691
1

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.