Психосоцијална поддршка: Проект на Филолошки
Share
Explore

Предавач и учесници

Предавач

image.png

Лина Ќостарова-Унковска е магистер по клиничка психологија, специјалист по психологија на траумата и истражувач во областа на менталното здравје и добросостојбата на младите. Своето образование и специјалистички студии ги стекнува на Белградскиот Универзитет, Чико Универзитетот (Калифорнија), и студиски престои во САД, Израел и Турција.

Во 20-годишната работа на Универзитетот Кирил и Методиј во Скопје, како предавач на предметите клиничка психологија и ментално здравје, таа го оформува првото психолошко советувалиште за студенти и првото стручно списание Адолесцентна психологија. Непосредно по распадот на Југославија, со група колеги и студенти, ги иницира првите развојни проекти за помош на заедницата погодена од војна и бегалство.

Во 2001 година Лина Ќ. Унковска го основа Центарот за психосоцијална и кризна акција -
Малинска
, како независна, непрофитна професионална агенција
. Центарот
Малинска
организира и раководи со развојно-интервентни проекти и акции како одговор на потребата од психо-социјална помош и поддршка на поединци, групи и заедници под ризик, во услови на војна, бегалство, меѓуетнички конфликти, злоставување и дискриминација, со активно вклучување на заедницата и на младите во процесот на промени. Од 2002 година, Лина Ќ. Унковска е главен истражувач и координатор на македонскиот дел
од меѓународната ХБСЦ – СЗО (Health Behavior in School Aged Children - WHO) студија,
. Има издадено повеќе стручни трудови и публикации

Имејл:
, тел. број: 071 204 022

Учесници
0
Име и презиме
Имејл
1
Елена Ончевска Агер
elena@hey.com
2
Соња Китановска-Кимовска
sonjakitanovska@flf.ukim.edu.mk
3
Искра Тасевска Хаџи-Бошкова
iskratasevska@yahoo.com
4
Калина Малеска
kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk
5
Бобан Карапејовски
karapejovski@flf.ukim.edu.mk
6
Елизабета Шелева
selieva@gmail.com
7
Kатарина Ѓурчевска Атанасовска
katarina.gjurcevska@gmail.com
8
Лидија Танушевска
lidkapol@yahoo.com
9
Солзица Поповска
solzica_popovska@yahoo.com
10
Руска Ивановска-Наскова
rivanovska@flf.ukim.edu.mk
11
Владимир Цветкоски
cvetkoski@flf.ukim.edu.mk
12
Сања Михајловиќ Костадиновска
sanja.flf@gmail.com
13
Ивана Дуцкиноска
iduckinoska@flf.ukim.edu.mk
14
Станислава-Сташа Тофоска
stofoska@yahoo.com
15
Славица Србиновска
srbinovskas@gmail.com
16
Зорица Трајкова
trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk
There are no rows in this table


Share
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.