Психосоцијална поддршка: Проект на Филолошки
Share
Explore
Работилница 4 (28.4.2021)

Група 4: Белешки

Кратко резиме на групна дискусија на група 4 (Соња, Сања и Зорица)

Активности со студентите:
- Видеа за позитивна психологија (на теми како благодарност, љубезност, што е „убаво“, хедонистичка адаптација, методот WOOP на Елизабет Дан, и сл.)
- Доброволна активност – студентите држат часови за средношколци (видео на шпански го преведуваат на македонски, па го презентираат пред средношколци, по што следуваат едноставни активности за учениците по шпански) – целта е поголема мотивација на студентите, да чувствуваат дека придонесуваат
- Активности кои намерно не се со фокус на пандемијата (на пр. филмови и сл. активности на други теми)
- Претставување на проектот за психосоцијална поддршка за наставниците и разговор за интересот на студентите за таква можност за нив (психолошка поддршка за студентите организирана од страна на Факултетот) –има интерес
- Пишување извештај за замислен проект за психолошка поддршка на студентите во време на пандемија (да го опишат проектот, предностите и недостатоците и да дадат препораки за иднина)
- Пишување есеј за позитивното или негативното влијание на КОВИД врз животот на студентите (проследено со активност за брејнсторминг)

Општи согледувања:
- Дискусија за слободата на наставникот – до која мера може да се навлегува во одредени теми со студентите (на пр. медитација)
- Како да им се претстават работите што сметаме дека ќе им бидат од корист, а за кои тие или немаат доволно познавања или може поинаку да ги сфатат
- Придобивките од работилниците за нас: сознанијата дека не сме сами, дека и другите колеги се соочуваат со истите стравови, дилеми, проблеми; можноста да учиме едни од други; можноста да се зближиме и да зборуваме за теми што нѐ засегаат
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.