Психосоцијална поддршка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“: Проектни искуства
Share
Explore

Вовед

Психосоцијална поддршка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“: Проектни искуства од градењето простори на грижа за себе и за студентите
Headings you add to this page will appear here.
„Психосоцијална поддршка на наставниците и студентите од Филолошкиот факултет во услови на пандемија“ е проект инициран од Комисијата за унапредување на наставата при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје.

Проектот се состоеше од серија онлајн-работилници со група од 15 наставници од Филолошкиот факултет во периодот март-јуни 2021 под раководство на клиничкиот психолог Лина Ќостарова Унковска. Повеќе информации за проектот се достапни
.

Наставниците работеа на грижа за себе, и преку неа, грижа за (учењето на) студентите. Иако инспирирани од кризата со КОВИД-19, активностите што се работеа на проектот не беа секогаш директно поврзани со таа криза. Идејата беше да ја преработиме траумата од кризата во подобар квалитет на личен и професионален живот. Во таа смисла, практичните идеи и препораки што произлегоа од овој проект, се применливи и во некризни, „мирновременски“ услови.

Во оваа е-публикација ги систематизираме проектните искуства на учесниците во форма на практични идеи за грижа за себе и за студентите. Се надеваме дека тие ќе им бидат корисни на сите колеги - и наставници, и студенти.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.