Kĩ sư vận hành là đối tượng sử dụng Viscada thường xuyên nhất. Họ là người hiểu rất rõ về hệ thống điện mặt trời, chịu trách nhiệm giám sát liên tục các hệ thống, đảm bảo các hệ thống luôn hoạt động ổn định với công suất tối đa, tạo ra nhiều lợi nhuận nhất cho chủ đầu tư. Kĩ sư vận hành còn phải báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống một cách định kì cho các chủ đầu tư và các bên liên quan.
Các nhóm chức năng của Viscada mà kĩ sư vận hành sử dụng nhiều nhất bao gồm:
Giám sát tổng quan các hệ thống trên dashboard
Giám sát chi tiết từng hệ thống
Xem xét, phân tích các chỉ số, biểu đồ để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định hoặc tìm nguyên nhân gốc rễ của các sự cố
Tạo Ticket và tương tác để quản lý công việc, sự cố

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.