icon picker
Thao tác cơ bản

Sau khi được quản trị viên cấp tài khoản, bạn nên đổi lại mật khẩu và cập nhật thêm thông tin cá nhân (họ tên, ảnh đại diện, giới thiệu bản thân) để tăng tính bảo mật tài khoản và tạo điểm nhấn cho tài khoản của mình.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.