Dành cho kĩ sư vận hành O&M

Dashboard giám sát tổng quan

Kĩ sư vận hành phải giám sát cùng lúc nhiều hệ thống của nhiều chủ đầu tư khác nhau. Màn hình Dashboard giám sát tổng quan giúp các kĩ sư nắm được tình hình chung của toàn bộ các công trình. Dashboard thể hiện các thông tin cần thiết để nhanh chóng theo dõi tình hình chung cũng như phát hiện kịp thời các sự cố.
image.png
Thanh điều hướng thông minh, tự động gom nhóm các Site theo chủ đầu tư, dễ dàng di chuyển giữa các Site
Các chỉ số hiển thị theo thời gian thực
Danh sách các Site
Biểu đồ năng lượng, bức xạ và sản lượng của Site
Bản đồ thể hiện vị trí của Site
image.png
Linh hoạt tuỳ chỉnh các mốc thời gian để xem dữ liệu theo nhu cầu
Bộ lọc thông minh, nhanh chóng theo dõi các Site của từng chủ đầu tư
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.