icon picker
Dành cho người quản trị hệ thống

Người quản trị hệ thống (System administrator) là người chịu trách nhiệm vận hành cơ sở hạ tầng để phần mềm hoạt động ổn định và hỗ trợ xử lý các sự cố về phần mềm. Các chức năng dành cho người quản trị hệ thống bao gồm:
Quản lý phân quyền
Quản lý tài khoản người dùng
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.