icon picker
Đăng nhập web, mobile

1. Tài khoản đăng nhập

Tài khoản đăng nhập vào hệ thống chính thức do quản trị viên quản lý. Bạn vui lòng liên hệ quản trị viên của doanh nghiệp mình để được hỗ trợ tạo tài khoản.
Đối với tài khoản thuộc môi trường test nội bộ, vui lòng liên hệ qua email cuong.le@ilotusland.com để được cấp tài khoản truy cập môi trường test.

2. Đường dẫn đăng nhập

Sau khi đã có thông tin tài khoản, truy cập đường dẫn . Sử dụng Email và mật khẩu được cấp để đăng nhập (bạn có thể tự đổi lại mật khẩu sau khi đăng nhập).
image.png

3. Đăng nhập trên mobile

image.png

Tại màn hình đăng nhập, sử dụng tài khoản do Quản trị viên cấp để đăng nhập
image.png
Giao diện dashboard của ứng dụng sau khi đăng nhập thành công


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.