icon picker
Dành cho nhân viên triển khai dự án

Nhân viên triển khai dự án là người trực tiếp onsite để hỗ trợ việc lắp đặt phần cứng, thiết lập các thông tin cầu hình cần thiết trên phần mềm để đảm bảo dữ liệu truyền được từ phần cứng lên phần mềm.
Các chức năng dành cho nhân viên triển khai dự án bao gồm:
Cấu hình khu vực quản lý
Tạo mới Site
Cấu hình kết nối dữ liệu
Note: Plant là khu vực quản lý (gom nhóm nhiều Site) thuộc cùng 1 chủ đầu tư để dễ dàng cho công việc quản lý.Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.