Dành cho kĩ sư vận hành O&M

Tạo ticket quản lý sự cố

Trong quá trình hệ thống vận hành có thể sẽ xuất hiện sự cố ảnh hưởng đến hiệu suất của Site hoặc tuổi thọ các thiết bị. Khi phát hiện các sự cố này, các người vận hành hệ thống cần lên kế hoạch xử lý, thông tin đến những người liên quan (bộ phận kĩ thuật, chủ đầu tư, ...). Ngoài ra, người vận hành còn phải quản lý được có bao nhiêu sự cố đang xảy ra trên phạm vi toàn hệ thống cũng như trạng thái của các sự cố (Đang chờ xử lý, đang xử lý, đã xử lý xong).
Tính năng Tickets giúp người vận hành tự động hoá và tăng hiệu suất làm việc của mình.
Tại chức năng quản lý sự cố (Ticket). Bấm Create
image.png
Nhập các trường thông tin để tạo mới Ticket bao gồm
Tên Ticket
Mô tả (Description)
Tải các file đính kèm để mô tả thêm
image.png
3. Bấm Create để tạo mới

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.