Chủ đầu tư là các nhà đầu tư. Họ bỏ tiền đầu tư vào hệ thống năng lượng mặt trời để kiếm lợi nhuận. Chủ đầu tư có thể là người hiểu biết về ngành hoặc không. Các thông tin chủ đầu tư quan tâm bao gồm:
Sản lượng điện tạo ra
Lợi nhuận thu được ứng với sản lượng điện
Các báo cáo tài chính
Các báo cáo thống kê về sự cố, tình hình vận hành của hệ thống mà họ đầu tư
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.