Dành cho kĩ sư vận hành O&M

Giao diện giám sát chi tiết một hệ thống

Truy cập màn hình giám sát chi tiết một hệ thống từ Dashboard bằng cách bấm vào tên Site. Ở màn hình này, các kĩ sư có thể giám sát chi tiết hơn các thông số của một hệ thống.
Giám sát tổng quan các thông số
image.png
Biểu đồ tương quan năng lượng và bức xạ
image.png
Thông tin từng Inverter của hệ thống
image.png


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.