Dành cho kĩ sư vận hành O&M

icon picker
Cảnh báo: Cách thiết lập và tra cứu

Tính năng cảnh báo của Viscada được xây dựng nhằm mục đích gửi những cảnh báo kịp thời về Hiệu suất của hệ thống, tình trạng lỗi của các thiết bị giúp cho kĩ sư vận hành nhanh chóng nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời

Một số hình ảnh

Sau khi hoàn tất thiết lập cảnh báo, trong trường hợp hệ thống xảy ra các sự cố khớp với điều kiện đã cấu hình, cảnh báo sẽ được gửi đến ứng dụng Viscada như hình dưới
image.png
image.png
Thông báo đẩy từ màn hình khoá Thông báo trong ứng dụng Viscada
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.