Xuất dữ liệu sổ quỹ

Để xuất file sổ quỹ bạn làm như sau:
Menu Kế toán => Nhật ký chung => Xuất file => Chi tiết sổ quỹ
screenshot-app.topa.vn-2021.11.27-11_31_25.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.