Dành cho Nhân viên

22.png
Chú giải
(1) Số tiền tạm ứng của nhân viên, bấm để xem sổ tạm ứng
(2) Xem danh sách phiếu thu chi được tạo bởi bạn

Ghi tạm ứng
Xem chi tiết lịch sử tạm ứng thu, chi của cá nhân
Bấm nút tạo Thu - Chi - Phiếu
19.png
Xem danh sách phiếu thu, chi được tạo bởi bạn (ở tất cả sổ quỹ)

23.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.