Tạo sổ quỹ

Quyền được thực hiện tính năng này Quản trị viên

Tạo sổ quỹ

Trang chủ > Sổ quỹ > Tạo sổ quỹ
7.png
Điền thông tin > Lưu
1.png
Diễn giải
3 - Số dư ban đầu: Số tiền ban đầu khi khai báo quỹ lên phần mềm
5 - Số tiền cần phải được duyệt chi: Nếu khoản chi lớn hơn số này thì cần Người duyệt chi phê duyệt. Để trống thì Không cần duyệt chi.

Cấu hình sổ quỹ

Trang chủ > Sổ quỹ > Xem chi tiết sổ quỹ > Menu cấu hình
3.png
Điền thông tin > Lưu
4.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.