Thống kê báo cáo

Sổ quỹ > Chi tiết sổ quỹ > Tab Thống kê
Bấm vào các dòng trong bảng Khoản thu, khoản chi để Xem danh sách các phiếu tương ứng

10.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.