Nhập khẩu từ file

Chi tiết sổ quỹ > Menu > Nhập từ file
15.png
Chọn file có định dạng .csv (có thể tham khảo theo mẫu)
15.png

Với dữ liệu là file Google Sheet, hãy tải xuống dưới dạng CSV
16.png
Phần mềm hiển thị dữ liệu xem trước là 5 dòng trên cùng của file. Nhập thông tin, chọn trường dữ liệu tương ứng với từng cột và ấn Nhập dữ liệu
16.png
Bạn có thể tạo Tag (thẻ) khi nhập dữ liệu để dễ dàng tìm lại các dòng đã nhập thành công từ file
17.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.