Tạo phiếu thu chi

Sổ quỹ > Xem Chi tiết sổ quỹ > Bấm nút Tạo phiếu

8.png
Nhập thông tin > Lưu

9.png
Diễn giải
(2) Nghiệp vụ:
(3) Đối tượng
(4) Phí giao dịch
(5) Chiết khấu thanh toán
(6) Gán nhãn
(7) Đính kèm

Tạo nhiều nghiệp vụ thu chi cùng lúc

14.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.