Cập nhật hàng loạt phiếu

Tích chọn các dòng cần sửa > Menu > Cập nhật phiếu
20.png
Chọn thuộc tính và giá trị > Lưu
21.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.