Tuỳ chọn tài khoản sổ quỹ

Mặc định sổ quỹ được hạch toán chung vào các tài khoản tiền (111,112). Nếu bạn muốn mỗi sổ quỹ được hạch toán vào một tài khoản kế toán cấp con thì cấu hình như sau
Thiết lập => Kế toán => Bật “Tài khoản sổ quỹ

1.png
Sau khi cấu hình xong cần bấm Hạch toán kế toán lại
Kế toán => Số dư tài khoản => Hạch toán kế toán => Tính lại bảng CĐTK
2.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.