Duyệt chi, Ghi sổ

Luồng thay đổi trạng thái của phiếu thu, chi:
Được tạo > Chờ duyệt chi > Chờ ghi sổ > Đã ghi sổ
Bấm vào các số thống kê để lọc nhanh các phiếu chờ duyệt chi, ghi sổ
17.png
Bấm vào từng dòng để xem phiếu và duyệt chi / ghi sổ
Có thể dùng tính năng Ghi chú bình luận để báo lại lý do phiếu chi không được duyệt

18.png
19.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.