Tổng quan

6.png

Phân loại Sổ quỹ

Tiền mặt
Tài khoản ngân hàng
Tài khoản cá nhân
Tài khoản công ty

Phân quyền sổ quỹ

Thủ quỹ
Là người quản lý quỹ được giao.
Phiếu thu, chi được tạo phải được Thủ quỹ Phê duyệt mới có hiệu lực và làm thay đổi số dư quỹ.
Người duyệt chi
Là người được thiết lập quyền phê duyệt khoản chi.
Một khoản chi tiền lớn hơn số tiền quy định (do thiết lập) sẽ cần được duyệt chi mới có hiệu lực.

Trạng thái phiếu

Chờ duyệt chi
Đang đợi Người duyệt chi phê duyệt
Chờ ghi sổ
Đang đợi Thủ quỹ kiểm tra, ghi sổ
Đã ghi sổ
Đã được ghi sổ và có hiệu lực

5.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.