6.png

Phân loại Sổ quỹ

Tiền mặt
Tài khoản ngân hàng

Phân quyền sổ quỹ

Thủ quỹ
Người duyệt chi

Trạng thái phiếu

Chờ duyệt chi
Chờ ghi sổ
Đã ghi sổ

5.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.