Tạm ứng

Bật sổ Tạm ứng

Mặc định tính năng theo dõi tạm ứng chưa được bật
Để bật Sổ tạm ứng: Vào Sổ quỹ > Tạm ứng > Cấu hình

11.png
Nhập thông tin > Lưu

12.png

Theo dõi tạm ứng theo từng nhân viên

Sổ quỹ > Tạm ứng

13.png
Tạm ứng được theo dõi theo từng nhân viên
Bấm vào Nhân viên để xem lịch sử thu chi tạm ứng
Số dư:
> 0: Nhân viên đang giữ tiền tạm ứng của công ty và chưa chi tiêu hết
< 0: Nhân viên đã chi hết tiền tạm ứng và đã ứng trước để chi tiền
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.