Dành cho nhân viên triển khai dự án

Cấu hình kết nối dữ liệu

Ở chức năng thiết lập Site (Site → Site settings), tìm đến phần Site Configuration
Nhập số serial của data-logger đã được thiết lập để truyền dữ liệu lên phần mềm
Bấm Active để kích hoạt kết nối. Sau khi kết nối thành công, phần mềm sẽ hiển thị các thông tin về Inverters, Meters, Sensors để người triển khai kiểm tra lại tình trạng kết nối.
site_setting.gif
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.