Dành cho nhân viên triển khai dự án

Tạo mới Site

Tại chức năng quản lý Site (Settings → Sites), bấm Create
image.png
Điền các thông tin
Site name: Tên của Site
Plant: Lựa chọn Khu vực quản lý của Site
Description: Nhập mô tả ngắn gọn về Site
Bấm Create để tạo mới Site
image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.