Dành cho nhân viên triển khai dự án

Cấu hình khu vực quản lý (Plant)


Khi triển khai cho các khách hàng có nhiều hơn 1 Site, ta sử dụng tính năng Khu vực quản lý (Plants) để gom nhóm các Site cùng thuộc sở hữu của 1 khách hàng (chủ đầu tư) để dễ quản lý
Tại chức năng quản lý khu vực (Setting → Plants), bấm Create
image.png
Nhập tên Plant, mô tả ngắn gọn về Plant sau đó bấm Create để tạo mới Plant
image.png


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.