Dành cho người quản trị hệ thống

icon picker
Tạo mới nhóm quyền

Tại menu quản lý nhóm quyền (Setting → Roles), bấm nút Create để mở form tạo mới nhóm quyền
image.png
Điền các thông tin (Tên nhóm quyền, mô tả) sau đó bấm Create
image.png
Phần mềm sẽ chuyển hướng đến trang chi tiết nhóm quyền sau khi tạo thành công. Tại đây, quản trị viên thực hiện các thiết lập các quyền chi tiết cho nhóm quyền vừa tạo theo từng module của phần mềm.
Sau khi hoàn tất cấu hình nhóm quyền, bấm Update để lưu lại thay đổi
image.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.