Dành cho người quản trị hệ thống

icon picker
Xóa nhóm quyền

Tại menu quản lý nhóm quyền, bấm vào icon More (dấu 3 chấm) của nhóm quyền muốn xóa, sau đó bấm Delete
image.png
Trong trường hợp đang có ít nhất 1 người dùng thuộc về nhóm quyền đó, phần mềm sẽ yêu cầu chọn một nhóm quyền khác để chuyển toàn bộ người dùng qua trước khi thực hiện xóa nhóm quyền này.
Chọn nhóm quyền khác để chuyển toàn bộ người dùng qua, sau đó bấm Change & Delete
image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.