Dành cho người quản trị hệ thống

icon picker
Reset mật khẩu cho người dùng

image.png
image.png
image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.