Thao tác cơ bản

Thay đổi thông tin cá nhân

Tại mục Profile, bạn có thể thực hiện thay đổi Ảnh đại diện và một số thông tin khác, sau đó bấm Save Change để xác nhận thay đổi
image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.