Thao tác cơ bản

Thay đổi mật khẩu


Truy cập menu Profile
image.png
2. Tại mục Security, nhập mật khẩu hiện tạimật khẩu mới, sau đó bấm Save Change để thực hiện thay đổi mật khẩu
image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.