Dành cho chủ đầu tư

icon picker
Báo cáo tình hình vận hành của hệ thống

Chủ đầu tư có thể chủ động tải về báo cáo tình hình vận hành của hệ thống trong tháng với dữ liệu chính xác tuyệt đối và được cập nhật theo thời gian thực.
Viscada còn đưa ra cảnh báo khi các chỉ số không đạt ngưỡng cam kết của nhà thầu, từ đó giúp chủ đầu tư đánh giá được hiệu quả đầu tư.
image.png
File báo cáo được tải về từ Viscada
image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.