Mục tiêu chuyển giao:
Quản lý được vòng đời của User từ việc thiết lập đến phân quyền và chỉnh sửa.
Kiểm soát việc chia sẽ dữ liệu và hạn chế truy cập
Nhận định, giải quyết được các lỗi thường gặp.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.