Viet An Service.jpeg

Mục đích

Linh hoạt & tiết kiệm thời gian trong việc làm chào giá.
Sales và Indoor & người có liên quan đều có thể sử dụng để tinh gọn cho quy trình
Nhanh chóng để phục vụ ưu tiên của khách hàng
Liên kết giữa các bộ phận dễ dàng
Tránh để mất thông tin giữa các bên liên quan
Tạo tiền đề cho việc triển khai chuỗi cung ứng lên ERP trong thời gian sắp tới

Đối tượng sử dụng

Indoor
SM, Sales & SA

Phân quyền cụ thể


Indoor

Cấu hình các hệ số của sản phẩm.
Lên template chào giá và là người duyệt chào giá khi cần thiết
Xem được tất cả các thông tin của sản phẩm và sửa, xoá
Chào giá trực tiếp trên hệ thống và đính kèm vào cơ hội

Sales

Thực hiện chào giá từ cơ hội sang
Kiểm tra được giá của sản phẩm, điều chỉnh cân bằng giá và gửi cho khách hàng
Kiểm tra tồn kho (khi tích hợp Kho & Mua hàng)

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.