Làm rõ các khái niệm:


Các cấp của nội dung

Khoá học: Cấp lớn nhất
Chủ đề: Các chủ đề thuộc một khoá học
Nội dung: Các nội dung thuộc một chủ đề
Chứng chỉ: Các chứng chỉ thuộc khoá học

Tags

Có thể tạo mới bất cứ khi nào
Hỗ trợ người học định hình rõ hơn về khoá học
Đồng thời dễ dàng tìm kiếm

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.