Skip to content

icon picker
Ticket là gì ?

Giới thiệu
Ticket được sử dụng để theo dõi các yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Đó chính là lần đầu tiên khách hàng gửi email, gọi điện cho bạn (hoặc công ty) về điều gì đó cần hỗ trợ.
Mỗi tin nhắn được gửi giữa bạn và khách hàng sẽ được lưu vào ticket đó cho đến khi vấn đề được giải quyết, khách hàng hài lòng và cuối cùng chuyển trạng thái closed ticket .
Vì vậy, theo nghĩa cơ bản, Ticket một chuỗi thông điệp giữa bạn và khách hàng về một vấn đề duy nhất .
image.png
👍 Tips
Để hoàn thành tốt công việc bạn cần chú ý vào những việc sau
Phản hồi Ticket nhanh chóng
Đóng (closed) vé đúng thời hạn
Thuộc tính ticket
Các ticket đều có các thuộc tích để quản lý dễ dàng. Ví dụ
Thông tin khách hàng
State trạng thái của ticket có thể được mở hoặc đóng (hoặc lên lịch)
Có thể găn cờ cho độ ưu tiên
Sắp xếp theo group
Workflow của ticket
image.png
Bảng mô tả trạng thái ticket
1
Icon
Tên
Mô tả
1
image.png
New / Open
Sẵn sàng cho hành động
2
image.png
Pending
Được đánh dấu là đang chờ xử lý;
3
image.png
Closed
Ticket đựng hoàn thành và đóng
4
image.png
Escalated
Cần chú ý hành động khẩn cấp
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.