Skip to content
Làm việc trên ticket

icon picker
Tạo ticket

Tạo ticket mới thông qua ServiceDesk
image.png
Nhấp vào nút ➕ để tạo một vé mới. Loại vé mặc định là nhận cuộc gọi .
Agent có thể tạo ra 3 loại ticket
Loại ticket
0
Loại ticket
Mô tả
1
📲 Received Call
cho các vấn đề do một khách hàng khởi xướng qua điện thoại
2
☎️ Outbound Call
cho các vấn đề do một agent khởi xướng qua điện thoại
3
📥 Send Email
cho các vấn đề do một agent khởi xướng qua email
There are no rows in this table

Điền vào biểu mẫu

Dưới đây là thông tin nhanh về từng trường nhập trong biểu mẫu Vé mới:

Tiêu đề

Tiêu đề của ticket sẽ được sử dụng làm dòng tiêu đề cho tất cả các thư từ qua email

Khách hàng

Khi nhập khách hàng, menu tự động hoàn thành chỉ tìm kiếm địa chỉ email . Bạn phải chọn một tùy chọn từ menu tự động hoàn thành, nếu không, hãy tạo một khách hàng mới.
Bạn không thể chỉ định một ticket cho nhiều khách hàng
Loading…
UI Tips: Khi một khách hàng đã được chọn, hồ sơ của anh ấy sẽ có thể truy cập được từ ngăn đặt vé .
image.png

Nội dung mô tả

📞 Đối với các cuộc gọi điện thoại, hãy ghi lại các chi tiết của cuộc trò chuyện của bạn. Những ghi chú này sẽ không được gửi cho khách hàng (mặc dù anh ta có thể nhìn thấy chúng nếu anh ta có tài khoản Servcice * Desk)
📧 Đối với email, đây là phần nội dung của thư gửi đi của bạn.

UI Tips
Trình soạn thảo tin nhắn hỗ trợ 📋 sao chép và dán (hoặc kéo và thả) văn bản đa dạng thức , 🌄 hình ảnh và 📎 tệp đính kèm .
Sử dụng các phím tắt tích hợp để áp dụng định dạng văn bản đa dạng thức.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.