Skip to content
Tìm ticket

icon picker
Kiểm tra ticket mới

Tìm kiếm ticket để làm việc, bằng cách kiểm tra menu Overviews (Tổng quan)
image.png

🤙 Tips

📥 Hãy coi tổng quan như hộp thư đến , mỗi hộp thư đến có một bộ lọc khác nhau cho các ticket hiển thị

6 overviews mặc định bao gồm
My assigned tickets (open/pending only)
Unassigned & Open (chưa giao & đang mở)
My pending reached tickets (được giao, đánh dấu trước đó là đang chờ xử lý và hiện đang đến hạn)
Open (toàn hệ thống)
Pending reached (trên toàn hệ thống, đã được đánh dấu trước đó là đang chờ xử lý và hiện đang đến hạn)
Escalated (toàn hệ thống, không đáp ứng được SLA)

🌵 UI Tips

Chú giải giao diện người dùng
Bấm vào tiêu đề cột để thay đổi thứ tự thiển thị
Nhấp và kéo các bộ chia cột để điều chỉnh độ rộng
State (trạng thái vé) được mã hóa theo màu
Bảng mô tả trạng thái
1
Icon
Tên
Mô tả
1
image.png
New / Open
Sẵn sàng cho hành động
2
image.png
Pending
Được đánh dấu là đang chờ xử lý;
3
image.png
Closed
Ticket đựng hoàn thành và đóng
4
image.png
Escalated
Cần chú ý hành động khẩn cấp
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.