Skip to content
Làm việc trên ticket

icon picker
Thuộc tính ticket

Sử dụng ticket bao gồm các thuộc tính sau
Danh sách thuộc tính
0
Search
Status
Mô tả
1
Group
Group là một hình thức kiểm soát truy cập cho phép bạn ra lệnh cho agent nào được phép làm những gì đối với ticket nhất định.
2
Owner
Owner là người đại diện chịu trách nhiệm cho ticket.
Về nguyên tắc, bất kỳ agent nào cũng có thể chuyển nhượng vé cho agent khác, miễn là cả hai đều có các đặc quyền cần thiết cho group của ticket .
3
State
Các trạng thái của một ticket đề cập đến tiến độ của sự hoàn thành, và có thể là một trong những điều sau đây:
new
open
closed
pending close (tức là “đang chờ đóng”, được lên lịch để đóng vào một ngày nào đó)
pending reminder (tức là “đang chờ xử lý”, nhưng được lên lịch xuất hiện vào ngày sao đó)

Sự khác biệt của new và open ?
Các agent không chỉ cho biết tiến độ: ServiceDesk có một tính năng theo dõi thời gian chi tiết (được gọi là " thỏa thuận cung cấp dịch vụ " hoặc SLA) sử dụng thông tin từ agnt để đo lường thời gian khách hàng nhận được phản hồi về một hoặc giải quyết hoàn toàn các vấn đề của họ.
Trên một ticket new , khách hàng vẫn chưa nhận được phản hồi đầu tiên về vấn đề này.
Trên một ticket open , khách hàng vẫn chưa nhận được phản hồi đầu tiên về vấn đề này.
4
Priority
Mức độ ưu tiên của ticket chỉ đơn giản là xếp hạng (từ 1 đến 3) mức độ khẩn cấp hoặc quan trọng của nó .
5
Tags
Thẻ là các nhãn được xác định tùy chỉnh có thể được áp dụng cho vé để giúp bạn tìm thấy chúng dễ dàng hơn trong tương lai.
Ticket pane (tags)
6
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.