Skip to content

icon picker
Làm việc trên ticket

Đây là nơi bạn sẽ dành phần lớn thời gian của mình ở Zammad.
Một khi bạn nắm được các nhiệm vụ bên dưới, thực sự không còn nhiều thứ nữa.


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.