Skip to content
Tìm ticket

icon picker
Kiểm tra ticket cũ

Tìm kiếm một vé lưu trữ? Sử dụng thanh tìm kiếm .
image.png
Kết quả xuất hiện ngay lập tức dưới thanh tìm kiếm khi bạn nhập.
Kết quả bao hàm 💬 nhật ký trò chuyện , 👨 khách hàng và 🏢 tổ chức .
🔍 Đây chỉ là một số vị trí mà công cụ tìm kiếm sẽ xem xét:
📝 chủ đề / nội dung tin nhắn
👩 tên người nhận và địa chỉ email
📎 văn bản trong tệp đính kèm (thực sự!)
🏷️ người dùng / thuộc tính / tổ chức ( ví dụ: ghi chú được lưu trữ trên hồ sơ khách hàng)

image.png
Để có kết quả chi tiết, hãy nhấp vào liên kết Hiển thị Chi tiết Tìm kiếm → ngay phía trên danh sách tự động hoàn thành.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.