Skip to content
Nếu bạn định làm việc với Ticket, tốt hơn hết bạn nên biết cách tìm chúng trước.
Đọc tiếp để tìm hiểu cách kiểm tra tiket mới và tìm ticket cũ.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.